Płatności odroczone

Płatność odroczona nie stanowi pożyczki. Istotą tej drugiej jest to, że przedmiot umowy podlega zwrotowi. Spółka nie zapłaci zatem podatku, gdy doszło do sprzedaży z odroczoną płatnością (wraz z odsetkami) składnika majątku podmiotowi powiązanemu.

Przykładowa interpretacja sygn. 0111-KDIB11.4010.551.2022.2.AND.