Praktykant

Praktykant

Kancelaria MSDS LEGAL Szczotka Szczygieł S.K.A. poszukuje praktykantów.

Wymagania:

 • student III, IV lub V roku prawa,
 • zainteresowanie wybraną dziedziną prawa,
 • komunikatywność.

 

Oferujemy:

 • praktyki 4-8 tygodniowe,
 • okazję do zdobycia doświadczenia pod okiem doświadczonych prawników,
 • możliwość późniejszego zatrudnienia.

Zgłoszenia wraz z CV prosimy przesyłać na następujący adres mailowy: rekrutacja@msdslegal.pl

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty i przeprowadzenia rozmowy wstępnej z kandydatami.

Dodatkowo, prosimy o zamieszczenie następującej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rekrutacyjnym (CV, list motywacyjny), w celu wzięcia udziału w obecnie prowadzonej rekrutacji przez MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ spółka komandytowo-akcyjna, ul. ks. S. Stojałowskiego 63/6, 43-300 Bielsko – Biała, NIP: 5472075775, REGON: 240728336, KRS: 0000943538, przez okres trwania tej rekrutacji.

Jeżeli chciałby Pan/Pani, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane w przyszłości, to prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rekrutacyjnym (CV, list motywacyjny) na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ spółka komandytowo-akcyjna, ul. ks. S. Stojałowskiego 63/6, 43-300 Bielsko – Biała, NIP: 5472075775, REGON: 240728336, KRS: 0000943538, przez okres 1 roku od wyrażenia niniejszej zgody.


KLAUZULA INFORMACYJNA

dla kandydatów do pracy

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), chcielibyśmy przekazać Pani/Panu kilka ważnych informacji.

 

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH? KTO JEST INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?

Administratorem Danych Osobowych jest MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ spółka komandytowo-akcyjna, ul. ks. S. Stojałowskiego 63/6, 43-300 Bielsko – Biała, NIP: 5472075775, REGON: 240728336, KRS: 0000943538 tel. 33 498 37 35, e-mail: biuro@msdslegal.pl (dalej: „Administrator”). Może Pani/Pan kontaktować się również z naszym Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 33 498 37 35, e‑mail: iod@msdslegal.pl.

 

 1. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH? DLACZEGO PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE?

Przetwarzamy Pani/Pana dane, ponieważ wyraził/a Pani/Pan na to swoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji, zdolności i umiejętności do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje oraz wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia. Podstawą prawną jest również:

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.2017.894 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 z późn. zm.).
 1. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCAMI PANI/PANA DANYCH?

Odbiorcami danych mogą być wspólnicy, pracownicy, współpracownicy (adwokaci, radcy prawni) podmioty współpracujące takie, jak np. księgowość, dostawca usług IT, zleceniobiorcy.

 1. CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ PANI/PANA DANE POZA OBSZAR EOG?

Informujemy, że nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG).

 1. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE?

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania bieżącej rekrutacji, a po tym okresie jedynie, jeśli udzieli Pani/Pan dodatkowej zgody, w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach bądź, jeżeli rekrutacja zostanie zakończona z powodzeniem i podejmiemy kolejne kroki, celem zatrudnienia Pani/Pana w naszej Kancelarii. W takim przypadku jednak, ponownie poinformujemy Panią/Pana o celu i podstawie prawnej przetwarzania Pani/Pana danych. Jeżeli wyrazi Pani/Pan również zgodę na przetwarzanie danych w związku z rekrutacją prowadzoną w przyszłości, Pani/Pana dane będziemy przetwarzali przez okres 1 roku od czasu uzyskania Pani/Pana zgody.

 1. JAKIE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH, PANI/PANU PRZYSŁUGUJĄ?

Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Może Pani/Pan również zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora.

Może Pani/Pan cofnąć wyrażoną zgodę/zgody w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody/zgód przed jej/ich cofnięciem.

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji i nie stosujemy profilowania w odniesieniu do Pani/Pana danych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje niemożliwością wzięcia udziału w bieżącej lub przyszłej rekrutacji.