Projekt ustawy „Prawo komunikacji elektronicznej”

W Ministerstwie Cyfryzacji końcem lipca ogłoszono konsultacje nad projektami nowych aktów prawnych, które mają regulować cały polski sektor łączności elektronicznej, a sugerowany przez Ministerstwo termin do przesyłania uwag i opinii na temat projektów ustaw minął 28 sierpnia.

Konsultowany projekt ustawy „Prawo komunikacji elektronicznej”, a także projekt ustawy jej wprowadzającej, których zapisy mają implementować w Polsce dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2018 r. ustanawiającą Europejski kodeks łączności elektronicznej (EKŁE) ma zastąpić m.in. obecnie obowiązującą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Projekt ustawy „Prawo komunikacji elektronicznej” ma regulować w szczególności kwestie wykonywania działalności polegającej na świadczeniu usług komunikacji elektronicznej, kwestie zapewnienia dostępu do sieci telekomunikacyjnych, zasady przetwarzania danych telekomunikacyjnych, ochronę tajemnicy komunikacji elektronicznej, a także prawa i obowiązki użytkowników. Projekt tejże ustawy ma szczególne znaczenie w związku z powszechnie stosowaną w dobie Internetu praktyką – świadczeniem usług za pośrednictwem sieci elektronicznej.

Projekty zostały przekazane do zaopiniowania do kilkudziesięciu podmiotów, a dalsze prace nad ustawą są przedmiotem zainteresowań zarówno prawników, przedsiębiorców, jak i samych użytkowników.