Przedłużenie terminów w zakresie gospodarki odpadami

Szanowni Państwo,

Przypominamy, iż w związku z epidemią COVID-19, przedłużono terminy na wykonanie niektórych obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce odpadami.

Na mocy tzw. ustawy o COVID-19, w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. dopuszczono możliwość sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym jednak zastrzeżeniem, że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie.

Natomiast, tzw. Tarcza 3.0, która weszła w życie dnia 16 maja 2020 r., przesunęła terminy na złożenie sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019.

Terminy sprawozdawczości zostały przedłużone do:

  1. a) dnia 11 września 2020 r. – w odniesieniu do rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, w tym w zakresie sprawozdań organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  2. b)dnia 31 października 2020 r. – w odniesieniu do rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, z wyjątkiem prowadzącego stację demontażu pojazdów oraz prowadzącego strzępiarkę, którzy powinni sprawozdać się w terminie do 11 września 2020 r.

 

Podstawa prawna: art. 236a oraz art. 237ea ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach