Przesunięcie terminu na złożenie CIT-8 a podatek od zysku wypłaconego komplementariuszowi

Informujemy, iż do dnia 30 czerwca 2022 r. przesunięto termin na złożenie rocznego zeznania CIT-8. Ta dobra wiadomość dla spółek może jednak oznaczać pewne powikłania dla ich komplementariuszy (dot. spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych).

Komplementariusze co do zasady płacą podatek PIT w stawce 19% od przychodów z udziału w zyskach spółki, lecz mają prawo pomniejszyć (proporcjonalnie) swój podatek o podatek CIT, który jest należny od dochodu samej spółki. Kluczowy jest jednak fakt, że pomniejszenia podatku komplementariusza nie można dokonać, dopóki spółka nie złoży zeznania CIT-8.

Powyższe oznacza, że w przypadku wypłaty komplementariuszowi zysku za 2021 rok przed złożeniem przez spółkę zeznania CIT-8 – spółka jest zobowiązana potrącić z wypłaty 19% podatku PIT i nie ma prawa do dokonania pomniejszenia podatku wspólnika. Dopiero po złożeniu przez spółkę CIT-8, wspólnik będzie mógł wystąpić o zwrot nadpłaty do urzędu skarbowego.