Przypomnienie o niektórych obowiązkach informacyjnych z terminem granicznym 31 marca 2023 r.

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że dnia 31 marca 2023 r. upływa termin na złożenie m.in. następujących informacji:

– IFT-2R – Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników otrzymujących wypłaty z tytułów podlegających podatkowi u źródła;

– ORD-U – Informacja o umowach zawartych z nierezydentami – w przypadku przekroczenia 5 % progu powiązań, gdy:

  1. a) suma należności albo suma zobowiązań wynikających z umów przekracza 300 000 EUR,
  2. b) jednorazowa wartość należności albo zobowiązań wynikająca z umowy przekracza 5 000 EUR,

– CBC-P – Powiadomienie o grupie podmiotów (dla grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody za poprzedni rok obrotowy przekraczają 750 000 000 EUR, bądź 3 250 000 000 PLN);

– Master File – Grupowa dokumentacja cen transferowych dla grup kapitałowych.

Zaznaczamy jednak, że istnieje wiele zwolnień z ww. obowiązków, które powinny być rozpatrywane w każdej indywidualnej sprawie.