Rozszerzenie zakresu biznesowej oceny ryzyka

Szanowni Państwo,

W związku z wchodzącą w życie wraz z dniem 13.10.2022 r. nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, rozszerzona zostanie instytucja „biznesowej oceny ryzyka”. Dotychczas obowiązująca wyłącznie w stosunku do Prostej Spółki Akcyjnej tzw. business judgement rule, będzie miała zastosowanie także w zakresie piastunów organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej.

Istotą ww. instytucji prawa handlowego jest ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu, a także likwidatorów i członków organów nadzoru, wobec spółki, o ile działają oni w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego. Odpowiedzialność za szkody spowodowane podjętą decyzją biznesową będzie wyłączona, jeżeli wykazane zostanie, że postępowano w sposób lojalny wobec spółki, a decyzja była poparta informacjami, analizami i opiniami, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny.

Podkreślenia wymaga, że odpowiedzialność członka organu spółki kapitałowej za szkodę wobec spółki, kształtuje się na zasadzie winy domniemanej. Tym samym dla obalenia tego domniemania konieczna jest aktywna postawa członka organu i wykazanie zaistnienia okoliczności wyłączających jego odpowiedzialność. Co jednak istotne, w związku z wprowadzaną zmianą, ocenie podlegać będą okoliczności i sposób podejmowania decyzji, a nie wyłącznie jej skutki.

Pamiętać jednak należy, że biznesowa ocena ryzyka będzie miała zastosowanie tylko i wyłącznie w zakresie odpowiedzialności wewnątrzkorporacyjnej. Skuteczne powoływanie się przez członka organu spółki kapitałowej na działanie w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego nie będzie możliwe w przypadku odpowiedzialności względem wierzycieli spółki.