Sąd Najwyższy o terminie przedawnienia roszczenia przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi

Sądowi Najwyższemu Izbie Cywilnej przedstawione zostało zagadnienie prawne dotyczące tego, czy roszczenie przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi o zapłatę, którego termin przedawnienia nie krótszy niż dwa lata rozpoczął bieg i nie upłynął przed dniem 9 lipca 2018 r. – ulega przedawnieniu ostatniego dnia roku kalendarzowego zgodnie z brzmieniem art. 118 zd.2 kodeksu cywilnego wprowadzonym na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2018r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.1104)?

W reakcji na powyższe, Sąd Najwyższy dnia 13 maja 2022r. Sygn. akt III CZP 46/22 podjął uchwałę po myśli której trzyletni termin przedawnienia roszczenia przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi, który rozpoczął bieg i nie upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1104), kończy się ostatniego dnia roku kalendarzowego (art. 118 zdanie drugie k.c. w związku z art. 5 ust.1 powołanej ustawy).