Spółka cicha nie pozbawi prawa do estońskiego CIT

Dyrektor KIS potwierdził, że bycie stroną umowy spółki cichej nie zostało wymienione w art. 28j ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT jako posiadanie udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, bądź ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną. Uczestnictwo w takiej spółce nie jest zatem przeszkodą uniemożliwiającą skorzystanie z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Warunek nieposiadania udziałów (akcji) w kapitale innej spółki nie znajdzie zastosowania w tym przypadku, gdyż spółka cicha nie jest podmiotem prawa, w związku z czym nie posiada ona osobowości prawnej. Organ wskazał, że uczestnictwa w spółce cichej nie można utożsamiać z ogółem praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej. Kodeks spółek handlowych regulujący spółki osobowe przewiduje bowiem instytucję ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki, natomiast kodeks cywilny nie zawiera stosownych unormowań w tym zakresie.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z dnia 1 2023 r. sygn.. nr 0111-KDIB1-1.4010.806.2022.1.SG.