Sprzedaż udziałów spółki przekształconej z kosztem o wartości bilansu zamknięcia

Koszt uzyskania przychodu przy sprzedaży udziałów w spółce z o.o. powstałej w wyniku przekształcenia spółki komandytowej, powstałej w z kolei ze spółki cywilnej – stanowi wartość bilansu zamknięcia spółki komandytowej. Stanowisko to zajął WSA w Krakowie, a następnie potwierdził je Naczelny Sąd Administracyjny.

Uzasadniając wyrok sąd wskazał, że nie można mówić o tym, że należy brać pod uwagę tylko historyczną wartość wydatków ponoszonych na nabycie majątku wykorzystywanego przez spółkę cywilną, czyli z okresu poprzedzającego pierwsze przekształcenie, w sytuacji, gdy wartość tego majątku wzrosła z biegiem czasu, a do tej okoliczności odnosi się czasowe zawieszenie możliwości potrącania kosztów. Warto podkreślić, iż wskazywany wyrok stanowi potwierdzenie ukształtowanej już linii orzeczniczej.

Wyrok NSA z dnia 3 listopada 2022 r. sygn. akt II FSK 589/20.