Terminy w cenach transferowych

W roku 2023 wracają podstawowe terminy związane z wypełnianiem obowiązków w cenach transferowych. W efekcie podmioty powiązane realizujące transakcje objęte tymi obowiązkami:

– sporządzają w postaci elektronicznej lokalną dokumentację cen transferowych w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego,

– składają informację o cenach transferowych (TPR) w terminie do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Przypominamy, iż ustawy przewidują możliwości zwolnienia z niektórych wskazanych powyżej obowiązków. Dotyczy to m.in. transakcji zawieranych wyłącznie pomiędzy podmiotami krajowymi, niekorzystającymi ze zwolnienia podmiotowego w podatkach dochodowych czy ze zwolnienia na terytorium specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) oraz niewykazującymi straty podatkowej.

Jednocześnie przypominamy, że podatnicy spełniający definicję mikro i małego przedsiębiorcy w rozumieniu odpowiednio art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo przedsiębiorców nie są obowiązani do sporządzania analizy porównawczej lub analizy zgodności (co nie zwalnia ich od sporządzenia dokumentacji cen transferowych w pozostałych zakresie).