Umorzenie subwencji z PFR w deklaracji CIT-8 za rok 2021

Przypominamy o konieczności uwzględnienia w składanych deklaracjach rocznych (w tym CIT-8) przychodów z tytułu umorzonej subwencji z PFR.

Przychód z tytułu umorzonej subwencji z PFR należy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy CIT zakwalifikować do przychodów z innych źródeł.

Jednocześnie, przychód z tytułu umorzonej subwencji, od którego zaniechano poboru podatku na mocy rozporządzenia Ministra Finansów Funduszy i Polityki regionalnej z 16 lipca 2021 r. (Dz.U. poz. 1316), należy wykazać w polu 171 załącznika CIT-8/O, a w polach 170 i 172 wskazać podstawę prawną zwolnienia (tj. wspomniane rozporządzenie). Przy czym należy tu wykazać kwotę podatku objętą zaniechaniem, a nie kwotę umorzonej subwencji.

W formularzu:

  • CIT-8 (30) (bowiem nadal nie opublikowano wersji interaktywnej o numerze 31)

Przychód (w kwocie umorzonej subwencji z PFR) należy ująć w pozycji 53. Kwota ta następnie powinna zostać automatycznie uwzględniona się w pozycji 61.

  • CIT-8/O (17) (bowiem nadal nie opublikowano wersji interaktywnej o numerze 18)

W pozycji 170 należy wpisać datę rozporządzenia MF – tj. 16.07.2021 r.

W pozycji 171 należy wpisać kwotę podatku objętą zaniechaniem, a nie kwotę umorzonej subwencji.

W pozycji 172 należy wpisać tytuł rozporządzenia MF – tj. Rozporządzenie Ministra Finansów Funduszy i Polityki regionalnej z 16.07.2021 r. (Dz.U. poz. 1316).