Umowa ubezpieczenia bez podatku u źródła

Kolejne sądy wydają orzeczenia, zgodnie z którymi umowa ubezpieczenia nie jest świadczeniem o podobnym charakterze do gwarancji w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT. Tym samym podmioty wskazane w art. 26 ust. 1 tej ustawy nie mają obowiązku pobierać, jako płatnicy, podatku u źródła od przychodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, z tytułu świadczenia usługi ubezpieczenia.

Wyrok WSA w Poznaniu z 10 lutego 2023 r., sygn. akt I SA/Po 580/22.