Umowy o przeniesienie praw autorskich przez młodych programistów (poniżej 26 lat) nie korzystają ze zwolnienia z PIT

W interpretacji indywidualnej z dnia 24.02.2021 r. Dyrektor KIS wyjaśnił, że wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zlecenia, zakładających przenoszenie praw autorskich na rzecz zamawiającego, nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku PIT dla osób poniżej 26 roku życia.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 184 ustawy o PIT wolne od podatku są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, osiągane przez osoby do ukończenia 26 roku życia.

Jednak zdaniem organu, w sytuacji gdy wynagrodzenie z umowy zlecenia jest połączone z przenoszeniem praw autorskich na zleceniodawcę, to przychody te należy zaklasyfikować jako przychody z praw majątkowych. W konsekwencji przychody z tytułu praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o PIT, nie mogą być klasyfikowane jako przychody z osobistego wykonywania usług na mocy umowy zlecenia.

W związku z powyższym, w przypadku takich umów nie znajduje zastosowania zwolnienie z podatku PIT, a zleceniodawca powinien pobierać zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ust. 1, 1a, 1b oraz art. 42 ust 1 ustawy o PIT.