Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne od 1 grudnia 2021 r.

Informujemy, że w dniu 30 listopada 2021r. wygasły przepisy dotyczące uproszczonej restrukturyzacji wprowadzone w związku z pandemią COVID-19.

W miejsce powyższych regulacji od 1 grudnia br. weszły w życie nowe przepisy wprowadzające do prawa restrukturyzacyjnego dość liczne rozwiązania uproszczonej restrukturyzacji, w postaci zmodyfikowanego postępowania o zatwierdzenie układu.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że zgodnie z nowymi przepisami obwieszczenia o otwarciu układu nie będzie dokonywał jak w przypadku restrukturyzacji uproszczonej dłużnik, tylko nadzorca. Wskazuje się, że obwieszczenie takie będzie mogło nastąpić dopiero po sporządzeniu spisu wierzytelności.

Z nowego postepowania o zatwierdzenie układu nie będzie mógł jednak skorzystać każdy. Zgodnie z przepisem art. 226a ust. 2 prawa restrukturyzacyjnego dokonanie obwieszczenia jest niedopuszczalne, jeżeli w ciągu ostatnich dziesięciu lat dłużnik prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, albo w ciągu ostatnich dziesięciu lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli.

Powyższe oznacza więc konieczność dogłębnej analizy możliwych skutków działań podejmowanych w ramach restrukturyzacji przez dłużnika.