Usługi ubezpieczeniowe bez podatku u źródła

Płatnik nie ma obowiązku pobierać podatku u źródła od przychodów uzyskiwanych na terytorium Polski przez zagranicznego ubezpieczyciela z tytułu świadczenia usługi ubezpieczenia. Usługi te nie są bowiem podobne do usług gwarancyjnych, które wskazano w ustawie.

Wyrok WSA w Poznaniu w wyroku z 10 lutego 2023 r. (I SA/Po 580/22).