Ustawa o cudzoziemcach - nowelizacja

Informujemy, iż od 29.01.2022 r. zastosowanie znajdą znowelizowane przepisy ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach. Tym samym zmianom ulegną zasady udzielania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę cudzoziemców.

Pracodawca, który będzie chciał zatrudnić cudzoziemca w niepełnym wymiarze czasu pracy, będzie musiał wypłacić mu wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę – bez proporcjonalnego obniżenia względem wymiaru czasy pracy.

Bowiem jednym z warunków udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest wykazanie, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia osiąganego przez cudzoziemca jest nie niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca. W innym przypadku cudzoziemiec nie będzie mógł uzyskać zezwolenia jednolitego.

Zaznaczyć jednak należy, iż wysokość wynagrodzenia wymaganego przepisami może być sumą wynagrodzeń uzyskiwanych u różnych pracodawców. Wynika to z tego, iż nowe przepisy przewidują, że wymóg wysokości wynagrodzenia uważa się za spełniony także wtedy, gdy cudzoziemiec pracuje na rzecz więcej niż jednego podmiotu powierzającego pracę i suma uzyskiwanych z tego tytułu wynagrodzeń jest równa lub przekracza wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Zaznaczamy również, że ww. nowe wymagania dotyczą tylko wniosków o wydanie zezwolenia jednolitego. Jeżeli cudzoziemiec przebywa w Polsce i wykonuje tutaj pracę na podstawie innych dokumentów – wymogi powyższe nie mają zastosowania.