Ważny wyrok w sprawie przedawnienia zobowiązań podatkowych

Jedynym celem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe z KKS nie może być chęć zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Jeżeli z dowodów w sprawie wynika, że nie istniały obiektywne przesłanki do wszczęcia postępowania karnoskarbowego, to zawieszenie biegu przedawnienia może być uznane za bezskuteczne, a tym samym zobowiązanie podatkowe za przedawnione.

Wyrok WSA w Krakowie z 27 września 2022 r., I SA/Kr 490/22).