Według WSA w Krakowie zapłata kartą płatniczą przy użyciu terminala nie jest równoznaczna z zapłatą gotówką

Zapłata kartą płatniczą przy użyciu terminala zwalnia sprzedawcę z obowiązku ewidencjonowania tej transakcji na kasie fiskalnej.

Przepisy podatkowe pozwalają na pominięcie fiskalizowania transakcji, o ile usługodawca otrzyma zapłatę w całości na swój rachunek, za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK, a także z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę wynika, jakiej czynności dotyczyła zapłata. Zdaniem WSA w Krakowie, zapłata kartą płatniczą w całości spełnia ww. warunki.

Wyrok WSA w Krakowie z 13 lipca 2023 r., sygn. akt I SA/Kr 530/23.