Wynagrodzenie płatnika jako dodatkowy dochód przedsiębiorstwa

Płatnik np. podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników, ma obowiązek terminowo odprowadzać do urzędu skarbowego pobrane podatki. Na podstawie art. 28 Ordynacji podatkowej przysługuje mu za to zryczałtowane wynagrodzenie. Może je potrącić z wpłacanej do urzędu kwoty podatku do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

W 2022 r. wynagrodzenie to ma dwie stawki:

– za okres do 30 czerwca 2022 r. – 0,3% kwoty pobranego podatku;

– w okresie od  1 lipca 2022 r. do  31 grudnia 2022 r. – 0,6% pobranego podatku.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa.