Zapłata zaległych składek a przychód i koszt podatkowy – interpretacja ogólna MF

Minister Finansów w dniu 30 marca 2023 r. wydał interpretację ogólną w sprawie konsekwencji podatkowych zapłaty przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (sygn. DD3.8203.1.2023).

Dokument dotyczy zapłaty przez płatnika z własnych środków kwoty zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w części, w której powinny być one sfinansowane z dochodu ubezpieczonego (np. pracownika, zleceniobiorcy, byłego pracownika i zleceniobiorcy).

Organ uznał, iż zapłata przez płatnika zaległych składek ZUS i zdrowotnych za ww. osoby – nie powoduje po stronie tych osób powstania przychodu podatkowego w PIT i nie stanowi dla nich przysporzenia majątkowego. Płatnik nie ma także obowiązku informacyjnego na podstawie art. 42a ustawy o PIT.

Analogicznie, przedmiotowy wydatek płatnika składek będącego podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych poniesiony tytułem zapłaty zaległych składek ZUS lub zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne – nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, w części, w jakiej składki te powinny być sfinansowane przez pracownika lub zleceniobiorcę, względnie byłego pracownika lub byłego zleceniobiorcę.