Zatrudnienie dominującego wspólnika

Nie uznaje się za zatrudnienie pracownicze zatrudnienia dominującego wspólnika wtedy, gdy udział innych wspólników w kapitale zakładowym spółki jest tak mały, że pozostaje w istocie iluzoryczny, to jest nie przekracza kilku procent (np. 95% do 2% i 3%). W konsekwencji udziałowiec taki podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej i powinien odprowadzać składki jako przedsiębiorca.

 

Źródło: Wyrok SN z 13.12.2022 r., sygn. I USKP 144/21