Zawinione niedobory a obowiązek korekty VAT naliczonego

Co do zasady, w świetle przepisów dyrektywy VAT, kradzież towaru nie wymaga korekty podatku naliczonego. Ten sam przepis jednak pozwala państwom członkowskim, aby wymagały takiej korekty. Polska spółka, która nie zapewniła odpowiedniego nadzoru nad okradającymi ją pracownikami, musi skorygować podatek naliczony od utraconych towarów. Takiego obowiązku nie miałaby tylko wtedy, gdyby kradzież nastąpiła z przyczyn od niej niezależnych.

Wyrok NSA z 14 października 2022 r., sygn. akt I FSK 1323/18.