Zmiany w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

W dniu 16 lipca 2023 r. do ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym wprowadzono przepis art. 37a, tj. przepis ograniczający przenoszenie wierzytelności wynikających z umów rezerwacyjnych, deweloperskich lub umów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 powołanej wyżej ustawy deweloperskiej.

Zgodnie z powyższym artykułem, nabywca (tj. zgodnie z definicją – osoba fizyczna niedokonująca zakupu lokalu mieszkalnego na cele związane ze swoją działalnością gospodarczą) może dokonać przeniesienia wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią w przypadku, gdy:

  1. umowa ta dotyczy nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym domu jednorodzinnego wraz z nieruchomością gruntową, na której jest albo ma zostać wybudowany;
  2. w okresie trzech lat poprzedzających przeniesienie tych wierzytelności nie dokonał przeniesienia wierzytelności wynikających z innej umowy deweloperskiej lub umowy rezerwacyjnej.

Powyższych ograniczeń nie stosuje się w przypadku przenoszenia wierzytelności na osobę zaliczaną do I albo II grupy podatkowej, tj. osobę z najbliższej rodziny.

Jednocześnie wskazać należy, że powyższe ograniczenie nie rodzi żadnych sankcji – przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności wynikających z umowy deweloperskiej lub umowy rezerwacyjnej z naruszeniem art. 37a nie stanowi przesłanki stwierdzenia nieważności tego przeniesienia.

Ograniczenie ma na dzień dzisiejszy wpływ jedynie na osoby fizyczne.