+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Sądy ds. własności intelektualnej

 

 

 

Sądy ds. własności intelektualnej

28 lut 2020 | Aktualności

19 lutego 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą w ramach istniejących struktur sądowych odrębne jednostki wyspecjalizowane w sprawach dotyczących własności intelektualnej. Do właściwości tych jednostek należeć będą sprawy związane m.in. z:

  • prawem autorskim oraz prawem pokrewnym,
  • prawem własności przemysłowej (m.in. znaki towarowe, wynalazki, wzory użytkowe
    i przemysłowe, oznaczenia geograficzne),
  • zapobieganiem i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji,
  • ochroną wykorzystania dobra osobistego w celu np. reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług lub w związku z działalnością naukową lub wynalazczą.

W związku z powyższym, w ustawie Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 z późn. zm.), a także w innych ustawach dotyczących własności intelektualnej, zostaną wprowadzone zmiany dotyczące postępowania sądowego w sprawach własności intelektualnej.

Ustawa zmieniająca wprowadza szereg procedur, jakie będą musiały zostać zachowane
w ramach postępowania w sprawach własności intelektualnej, co ma przyczynić się do szybkości i sprawności postępowania przed sądem. Przede wszystkim, wprowadzone zostanie – co do zasady – obowiązkowe zastępstwo stron przez profesjonalnych pełnomocników (adwokatów, radców prawnych lub rzeczników patentowych) w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 20 tysięcy złotych.

Zgodnie z podpisaną ustawą zmieniającą, Sąd Okręgowy w Warszawie będzie wyłącznie właściwy w sprawach własności intelektualnej dotyczących programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym.

Szczegółowa organizacja sądów w zakresie rozpoznawania spraw własności intelektualnej została oddelegowana w ręce Ministra Sprawiedliwości. Podpisana przez Prezydenta ustawa wprowadza zmiany w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.), na mocy których Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, będzie mógł przekazać w drodze rozporządzenia jednemu sądowi okręgowemu rozpoznawanie spraw własności intelektualnej z właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów okręgowych oraz w ten sam sposób będzie mógł przekazać jednemu sądowi apelacyjnemu rozpoznawanie spraw własności intelektualnej z właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów apelacyjnych. Nadto, ustawa nowelizująca wprowadza delegację dla Ministra sprawiedliwości do wyznaczenia sądów okręgowych właściwych do rozpoznawania spraw
z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych (sądy unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych) oraz ustalenia ich obszarów właściwości
w tych sprawach (dotychczas Minister Sprawiedliwości mógł w tym zakresie wyznaczyć tylko jeden właściwy sąd okręgowy, którym jest Sąd Okręgowy w Warszawie). Warto w tym miejscu nadmienić, iż w projekcie nowelizowanej ustawy proponowano utworzenie
4 wydziałów w sądach okręgowych w Gdańsku, w Poznaniu, w Lublinie i w Warszawie oraz
2 wydziałów w sądach apelacyjnych w Poznaniu i w Warszawie.

Nowe regulacje w głównej mierze wejdą w życie 1 lipca 2020 r.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6