+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Umowa dowodowa – nowa instytucja w postępowaniu w sprawach gospodarczych

 

 

 

Umowa dowodowa – nowa instytucja w postępowaniu w sprawach gospodarczych

12 gru 2019 | Aktualności

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego wprowadziła do postępowania cywilnego nową instytucję umowy dowodowej. Przez zawarcie umowy dowodowej strony mogą wyłączyć możliwość przeprowadzenia określonych dowodów w postępowaniu sądowym w sprawie z określonego stosunku prawnego powstałego na podstawie umowy wiążącej strony. Omawianą instytucję wprowadził art. 4589 § 1 k.p.c., zgodnie z którym strony mogą się umówić na wyłączenie określonych dowodów w postępowaniu w sprawie z określonego umownego stosunku prawnego. Przepis znajduje się w rozdziale dotyczącym postępowania w sprawach gospodarczych. Tym samym przez strony umowy dowodowej należy rozumieć głównie (w pewnymi wyjątkami) przedsiębiorców. Ponadto umowa musi dotyczyć konkretnego stosunku prawnego łączącego strony na podstawie zawartej umowy. Oznacza to, że nie jest możliwe zawarcie umowy dowodowej ogólnej, czy też na przyszłość. Przedsiębiorcy nie mogą ustalić między sobą wyłączenia możliwości wykorzystania określonych dowodów w jakichkolwiek łączących ich stosunkach umownych. Takie bowiem postanowienie jest nieważne.

Umowa dowodowa może zostać zawarta w formie ustnej przed sądem lub w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie umowy w formie ustnej przed sądem ma charakter materialnoprawny, dlatego pełnomocnik procesowy musi otrzymać osobne pełnomocnictwo aby móc zawrzeć umowę dowodową w imieniu przedsiębiorcy. Umowa zawierana w formie ustnej zostaje utrwalona poprzez jej wciągnięcie do protokołu rozprawy. Takie postępowanie ułatwia stronom późniejsze przypomnienie jej treści, a także pozwala uniknąć mogących powstać na tym tle nieporozumień. Ważna jest również kwestia, że dowód, który zostanie przeprowadzony przez sąd przed zawarciem umowy dowodowej nie traci mocy dowodowej pomimo późniejszego wyłączenia go na podstawie umowy. Przepisy wskazują, iż nie jest zabronione zawieranie więcej niż jednej umowy dowodowej. Również zawarcie kolejnych umów nie będzie powodowało nieważności umów zawartych później. Wcześniejsze umowy należy wówczas stosować w takim stopniu w jakim można je pogodzić z treścią późniejszych. W ustawie wprowadzono również możliwość powołania się przez strony na nieważność lub bezskuteczność umowy dowodowej. Można to jednak zrobić jedynie w czasie posiedzenia, na którym powołano się na tę umowę, a jeśli powołano się na nią w piśmie procesowym należy zgłosić taki zarzut najpóźniej w następnym piśmie procesowym albo na najbliższym posiedzeniu.

Jeżeli w czasie toczącego się postępowania sądowego w sprawach gospodarczych, któraś ze stron zawnioskuje o przeprowadzenie dowodu uprzednio wyłączonego, sąd wskazany dowód pominie. Umowa dowodowa wiąże także sąd, co powoduje, że sąd nie może również z urzędu przeprowadzić dowodu, który z mocy umowy stron został wyłączony.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6