+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Wnioski KRS wyłącznie w formie elektronicznej

 

 

 

Wnioski KRS wyłącznie w formie elektronicznej

24 sie 2021 | Aktualności

Od 1 lipca 2021 r. wnioski o dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczące podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Formularze złożone w formie tradycyjnej tj. papierowej, zostaną zwrócone nadawcy.

Wnioski należy składać za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (https://prs.ms.gov.pl/), a następnie opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).

W przypadku, gdy dokumenty stanowiące podstawę wpisu są sporządzone w postaci papierowej, do wniosku należy dołączyć:

  • elektronicznie odpisy dokumentów poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym bądź
  • elektroniczne kopie dokumentów (w takim przypadku oryginał dokumentu albo jego odpis lub wyciąg poświadczony urzędowo należy przesłać pocztą na adres sądu rejestrowego w terminie trzech dni od daty złożenia pisma).

Co istotne, do  wniosków składanych w formie online nie ma potrzeby załączania kopii aktów notarialnych. W przeznaczonym do tego polu, wystarczy wpisać numer aktu notarialnego, znajdujący się na zawiadomieniu o rejestracji w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CERWAN). Następnie akt notarialny, którego numer został wskazany przez wnioskodawcę, zostanie automatycznie dołączony do wniosku.

Niezależnie od sądu właściwego do rozpatrzenia wniosku, opłaty związane z załatwieniem sprawy należy uiszczać na konto Sądu Apelacyjnego w Krakowie (nr rachunku: 88 1010 1270 0010 7822 3100 0000). Po dokonaniu opłaty wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku potwierdzenie transakcji. Oprócz płatności w formie przelewu, istnieje możliwość dokonania opłaty poprzez system teleinformatyczny bezpośrednio przy składaniu wniosku.

Ustawodawca odmiennie potraktował podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Ww. podmiotom przysługuje prawo wyboru formy, w jakiej składane będą wnioski tj. papierowo bądź elektronicznie.

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6