News

News

We stay up-to-date with all changes in law and with news in the branch.

See the latest issue of our electronic tax adviser!

Download

Zmiana ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

W dniu 11 czerwca 2019 r. została ogłoszona ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw. Jedną z najistotniejszych zmian jest rozszerzenie katalogu wyłączeń w zakresie warunków nabycia nieruchomości rolnych przez rolników indywidualnych i inne podmioty.
Read more

Zmiany w kodeksie spółek handlowych

Pierwsza część roku jest istotna dla wielu przedsiębiorców z uwagi na konieczność odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników. W dniu 1 marca 2019 r. w życie weszła nowelizacja zmieniająca przepisy m.in. Kodeksu spółek handlowych w tym zakresie.
Read more

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania

Zgodnie z art. 41 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku wspólnego małżonków w sytuacji, gdy małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka.
Read more

Zabytek nie jest tylko prywatnym dobrem jego właścicieli

W wyroku z dnia 14 lutego 2019r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Wawszawie, sygn. akt VII SA/Wa 917/18, wskazał, że zabytek nie jest tylko prywatnym dobrem jego właścicieli. Przedmiotowa sprawa dotyczyła skargi właścicieli zabytku na decyzje organów administracji w zakresie nakazania wykonania robót budowlanych, które są niezbędne ze względu na zagrożenie istotnego
Read more

Przejęcie długu a wygaśnięcie ograniczonego prawa rzeczowego

W odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, uchwałą z dnia 28 marca 2019 r. o sygn. akt III CZP 90/18 Sąd Najwyższy przesądził, iż ograniczone prawo rzeczowe (w przedmiotowej sprawie hipoteka) ustanowiona na użytkowaniu wieczystym przez dłużnika nie wygasa z chwilą przejęcia długu, gdy użytkowanie wieczyste zostało zbyte
Read more

Zmiany w kodeksie pracy obowiązujące od 4 maja 2019 r.

4 maja 2019 r. weszły w życie nowe przepisy kodeksu pracy. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca nie ma już podstawy prawnej do żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania: imion rodziców, adresu zamieszkania. Nowelizacja wprowadziła także przepisy dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych pracownika lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Taka
Read more

If you need our support,

do not hesitate to contact us!

We guarantee an individual approach to each customer!

Contact