News

News

We stay up-to-date with all changes in law and with news in the branch.

See the latest issue of our electronic tax adviser!

Download

Zakaz sprzedaży przeczytanych e-booków

W wyroku z 19 grudnia 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że w przeciwieństwie do papierowych książek, nie można sprzedawać e-booków po ich przeczytaniu.
Read more

Uchylona kara za RODO

W styczniu br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał uzasadnienie decyzji uchylającej niemal milionową karę, którą nałożył Urząd Ochrony Danych Osobowych na warszawską spółkę za niespełnienie tzw. obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych - przedsiębiorców, których dane spółka zebrała z ogólnie dostępnego rejestru przedsiębiorców CEIDG.
Read more

Ustawa o PPK a podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób

Podmioty zatrudniające, które według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudniały co najmniej 50 osób, od dnia 1 stycznia 2020 r. zobowiązane są do przestrzegania przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r.
Read more

Nowe kary w ustawie Prawo o ruchu drogowym

Dnia 1 stycznia 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zmiana wprowadziła kary za niewypełnienie obowiązków rejestracji sprowadzonego pojazdu lub zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu.
Read more

Nowe obowiązki dokumentacyjne przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT)

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązki związane z dokumentowaniem WDT staną się bardziej surowe. Zmiany wynikają z Rozporządzenia Rady (UE) 2018/1912 z 4 grudnia 2018 r. Rozporządzenia unijne obowiązują we wszystkich państwach członkowskich bez obowiązku implementacji do krajowych przepisów, a więc rozporządzenie będzie stosowane w Polsce bezpośrednio.
Read more

Nowe obowiązki spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych

1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie przepis art. 5 §5 KSH o treści:  Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.  
Read more

Wpis do Rejestru BDO

1 stycznia 2020 r. na mocy nowelizacji ustawy o odpadach zostanie uruchomiony moduł ewidencji i sprawozdawczości Rejestru BDO, co wzbudziło ostatnio poruszenie wśród znacznej liczby przedsiębiorców.
Read more

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA MAŁŻONKA

W dniu 16 grudnia 2019 r. po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego, Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę w sprawie upadłości konsumenckiej, a majątku wspólnego małżonków.
Read more

If you need our support,

do not hesitate to contact us!

We guarantee an individual approach to each customer!

Contact