Nowe kompetencje asystenta sędziego

Z dniem 8 października 2019 r. wszedł w życie art. 472 Kodeksu postępowania cywilnego, który wzmocnił pozycję asystenta sędziego przyznając mu nowe uprawnienia. Wprowadzenie przepisu jest wynikiem zmian wprowadzonych w postępowaniu cywilnym na mocy ustawy zmieniającej z dnia 30 sierpnia 2019 r. Do tego momentu asystenci mogli jedynie sporządzać projekty orzeczeń, uzasadnień czy zarządzeń. Obecnie mają możliwość wydawania samodzielnie zarządzeń w zakresie czynności przewodniczącego. Należy pamiętać, że przepis wyłącza możliwość wydawania przez asystentów zarządzeń o zwrocie pisma procesowego, w tym pozwu. Przewodniczący w każdym przypadku będzie miał możliwość uchylenia lub dokonania zmian w wydanym przez asystenta zarządzeniu. Nowelizacja ma na celu nie tylko uczynienie za dość postulatom środowiska asystentów sędziowskich, którzy od dawna domagali się zwiększenia kompetencji, a przez to wzmocnienia swojej pozycji, ale również ma za zadanie odciążyć sędziów od zadań mających charakter przygotowawczy i techniczny. W niniejszej regulacji przewidziana została również możliwość wniesienia przez stronę zastrzeżenia do zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia opłaty sporządzonego przez asystenta sędziego. Strona może wnieść zastrzeżenie w terminie tygodnia liczonym od dnia doręczenia jej zarządzenia. We wnoszonym zastrzeżeniu nie jest wymagane uzasadnienie, a jedynie wskazanie skarżonego zarządzenia. Już samo wniesienie przez stronę zastrzeżenia będzie skutkowało utratą mocy wydanego zarządzenia. Zastrzeżenie wniesione po upływie terminu lub niespełniające warunków formalnych pisma procesowego nie wywoła skutków i zostanie pozostawione bez rozpoznania. Strona nie zostanie również wezwana do jego poprawienia lub uzupełnienia. W takim przypadku przewodniczący będzie z urzędu badał prawidłowość zarządzenia. Asystent sędziego pełni funkcję wspierającą dla sędziego, a wprowadzona regulacja ma za zadanie usprawnić prowadzone postępowania. Praktyka jednak pokaże, czy przepis faktycznie będzie pomocny, czy jedynie sprawi, że czynności wykonywane przez asystentów będą powielane lub poprawiane przez sędziów.