+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

CIT Estoński – interpretacje

 

 

 

CIT Estoński – interpretacje

6 gru 2022 | Aktualności, CIT Estoński

Ukryty zysk

a) Czynsz najmu płacony na rzecz wspólnika spółki z tytułu dzierżawy części gospodarstwa rolnego wykorzystywanego w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie będzie stanowił ukrytego zysku

Warunkiem jest, by wynagrodzenie z tego tytułu zostało ustalone zostanie na poziomie rynkowym. Spółka winna również posiadać niezbędne wyposażenie do prowadzenia podobnej działalności gospodarczej, a wynajem powinien być ekonomicznie uzasadniony, np. zakup gospodarstwa od innego podmiotu byłby niekorzystny z biznesowego punktu widzenia.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 12.10.2022 r. sygn. 0111-KDIB1-2.4010.495.2022.2.DP.

b) Wypłata należności do wspólnika przekształconej spółki z tytułu najmu od wspólnika powierzchni magazynowej nie będzie stanowiła ukrytego zysku

Jeżeli wypłata należności na rzecz podmiotu powiązanego z tytułu najmu składników majątku nie będzie w rzeczywistości służyła dokapitalizowaniu tego podmiotu powiązanego, Spółka nie odprowadzi podatku z tytułu ukrytego zysku. Podstawa transakcji musi być jednak uzasadniona, przykładowo Spółka potrzebuje składników majątkowych, które podmiot powiązany ze Spółką jest jej w stanie udostępnić. Zawarcie umowy najmu winno wynikać z faktycznych potrzeb biznesowych Spółki (w stanie faktycznym: składowanie towarów oraz przechowywanie automatów, ekspresów do kawy, dystrybutorów wody). Wynagrodzenie na rzecz wspólnika (podmiotu powiązanego) za najem powierzchni, powinno być ustalone zostanie na poziomie rynkowym.

Interpretacja indywidualna z dnia 20.10.2022 r. sygn. 0114-KDIP2-2.4010.79.2022.1.KW.

 c) Sprzedaż nieruchomości należącej do spółki wspólnikowi tej spółki, a następnie jej wynajem spółce stanowić będzie ukryty zysk

Sprzedaż nieruchomości na rzecz wspólnika, a następnie najem takiej nieruchomości od wspólnika będzie powodować, że wynagrodzenie na rzecz wspólnika będzie stanowiło ukryty zysk.  Spółka nie będzie posiadała własnych podstawowych składników majątku (nieruchomości służącej m.in. celem siedziby spółki), które są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Dochód ze sprzedaży nieruchomości ma być przeznaczony na spłatę zaciągniętego kredytu od udziałowca. Prowadzi to do wniosku, że wspólnicy nie dokapitalizowali Spółki w odpowiednie środki finansowe.

Interpretacja indywidualna z dnia 20.10.2022 r. sygn. 0114-KDIP2-1.4010.59.2022.1.OK.

d) Usługi spedycyjne, szkoleniowe oraz administracyjno-biurowe świadczone przez wspólników na rzecz spółki nie będą stanowić ukrytego zysku

Jeżeli wynagrodzenie za usługi spedycyjne, szkoleniowe oraz administracyjno-biurowe zostanie ustalone na zasadach rynkowych, a świadczenia ww. usług będą niezbędne w realizacji podstawowej działalności spółki, wynagrodzenie z tego tytułu nie będzie stanowiło ukrytego zysku. Co ważne, usługi świadczone na rzecz spółki przez podmioty powiązane nie mogą być tożsame do usług świadczonych przez spółkę.

Interpretacja indywidualna z dnia 24.11.2022 r. sygn. 0111-KDIB2-1.4010.514.2022.2.BJ.

e) Sprzedaż projektów budowy farm fotowoltaicznych w zamian za odroczone oraz rozłożone w czasie wynagrodzenie (powiększone o odsetki) – nie spełnia przesłanek uznania za ukryty zysk

Sprzedaż z odroczoną płatnością nie spełnia podstawowej przesłanki z definicji ukrytych zysków, tj. „świadczenia (…), wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk (…)”. W analizowanym zdarzeniu wpływ na ukształtowanie przyszłej transakcji mają wyłącznie banki jako instytucje finansujące budowę farm fotowoltaicznych z własnych projektów Wnioskodawcy. Sprzedaż projektów budowy farm fotowoltaicznych w zamian za odroczoną oraz rozłożoną w czasie zapłatę wynagrodzenia (powiększoną o odsetki), nie spełnia przesłanek do uznania takiego świadczenia jako pożyczki.

Interpretacja indywidualna z dnia 25.11.2022 r. sygn. 0111-KDIB1-1.4010.551.2022.2.AND.

Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą

Wpłaty dokonywane przez spółkę na PFRON nie będą stanowić podstawy opodatkowania ryczałtem

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie stanowią ukrytych zysków oraz nie są wydatkami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą i tym samym nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek.

Interpretacja indywidualna z dnia 18.11.2022 r. sygn. 0111-KDIB1-3.4010.599.2022.1.JKU

Zagadnienia i interpretacje zbiorcze

W ostatnich dniach Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał dwie interpretacje indywidualne, które stanowią odpowiedź na wiele pytań nurtujących podatników korzystających z Estońskiego CIT.

a) Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 10.11.2022 r., 0111-KDIB1-2.4010.276.2022.2.AK

 1. dokonane przez spółkę, w okresie opodatkowania ryczałtem, odpisy amortyzacyjne od pojazdów używanych przez wspólników do celów mieszanych podlegają opodatkowaniu ryczałtem jako ukryte zyski;
 2. zapłacone przez spółkę, w okresie poprzedzającym opodatkowanie ryczałtem, Opłaty Wstępne od pojazdów używanych przez wspólników do celów mieszanych, rozliczane dla celów bilansowych w czasie, w tym w okresie opodatkowania Ryczałtem, podlegają opodatkowaniu Ryczałtem, przez cały okres opodatkowania Ryczałtem, jako ukryty zysk;
 3. zapłacone przez spółkę, w okresie opodatkowania Ryczałtem, Raty od Pojazdów oraz pojazdów używanych przez wspólników do celów mieszanych, podlegają opodatkowaniu Ryczałtem jako ukryty zysk;
 4. w związku z opodatkowaniem Ryczałtem i używaniem pojazdów używanych przez wspólników do celów mieszanych, spółka zobowiązana jest do ustalenia podstawy opodatkowania w Ryczałcie zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 5. używanie przez wspólników pojazdów spółki do celów mieszanych, również w celach prywatnych podlega opodatkowaniu Ryczałtem jako ukryty zysk;
 6. używanie pojazdów należących do spółki przez jej pracowników również w celach prywatnych podlega opodatkowaniu Ryczałtem jako wydatki niezwiązane z działalnością;
 7. przy obliczeniu podstawy opodatkowania w CIT w danym okresie rozliczeniowym, w związku z używaniem pojazdów należących do spółki, należy brać pod uwagę wartość wydatków w kwocie brutto (tj. wraz naliczonym podatkiem VAT). W konsekwencji wydatki eksploatacyjne związane z samochodami użytkowanymi przez wspólników również do celów prywatnych stanowią ukryty zysk w wysokości 50% tych wydatków w wartości brutto;
 8. po rozpoczęciu ewidencjonowania używania pojazdów spółki przez wspólników, spółka zobowiązana będzie do zapłaty podatku w tych miesiącach, w których pojazdy będą wykorzystywane również prywatnie przez Wspólników pełniących funkcje zarządcze lub nadzorcze w Spółce, w tym w zarządzie lub radzie nadzorczej;
 9. wydatki na zakup wyposażenia, takiego jak sprzęt komputerowy, w tym w szczególności wyposażenia wykorzystywanego przez wspólników pełniących funkcje zarządcze lub nadzorcze w Spółce, wykorzystywane również w celach prywatnych stanowią dla Wnioskodawcy w ramach Ryczałtu wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą / ukryty zysk;
 10. poniesione przez Spółkę koszty podróży, w tym w szczególności ponoszone w związku z podróżami służbowymi Wspólników pełniących funkcje zarządcze lub nadzorcze w Spółce, w tym w zarządzie lub radzie nadzorczej, nie podlegają opodatkowaniu Ryczałtem, jeżeli ww. wydatki faktycznie dotyczą podróży służbowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie są związane z prywatnymi wyjazdami wspólników;
 11. poniesione przez Spółkę wydatki na zakup produktów spożywczych (in. owoce, napoje, kawa i herbata przekazane do swobodnego używania przez pracowników oraz Wspólników Spółki), w tym w szczególności wykorzystywanych przez wspólników pełniących funkcje zarządcze lub nadzorcze w Spółce, w tym w zarządzie lub radzie nadzorczej, nie stanowią dla wydatku niezwiązanego z działalnością gospodarczą ani ukrytego zysku;
 12. poniesiony przez Wnioskodawcę wydatek na zakup przekąsek na cele prywatne wspólników/pracowników będzie podlegał opodatkowaniu Ryczałtem w kwocie brutto, tj. ceny netto powiększonej o należny VAT;
 13. wynagrodzenie wypłacone Wspólnikom z tytułu świadczenia pracy na podstawie art. 176 ksh nie będzie podlegało opodatkowaniu Ryczałtem, jeżeli stawka wynagrodzenia zostanie ustalona na warunkach rynkowych;
 14. wypłacony przez spółkę Wspólnikom zysk zatrzymany z lat ubiegłych, tj. wygenerowany w latach obrotowych poprzedzających pierwszy rok opodatkowania Ryczałtem, nie podlega opodatkowaniu w ramach Ryczałtu.

b) Interpretacja indywidualna z dnia 24.11.2022 r. sygn. 0111-KDIB1-2.4010.606.2022.3.EJ

 1. wydatki ponoszone przez Spółkę na mandaty będą podlegać opodatkowaniu ryczałtem jako wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
 2. wydatki ponoszone przez Spółkę z tytułu braku zawarcia obowiązkowego OC będą podlegać opodatkowaniu ryczałtem jako wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
 3. wydatki ponoszone przez Spółkę na odszkodowania będą podlegać opodatkowaniu ryczałtem jako wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
 4. wydatki ponoszone z tytułu opłat dodatkowych wiążących się z odprowadzaniem ścieków o ponadnormatywnym stężeniu zanieczyszczeń nie będą podlegać opodatkowaniu ryczałtem jako wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
 5. wydatki na składki członkowskie za uczestnictwo w organizacjach (…) w których członkostwo nie jest obowiązkowe nie będą podlegać opodatkowaniu ryczałtem jako wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
 6. odpisy należności wątpliwych oraz wierzytelności przedawnionych nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem jako wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
 7. w okresie do końca 2021 r., gdy Spółka nie podlegała jeszcze opodatkowaniu według systemu estońskiego, Spółka była uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat dodatkowych wiążących się z odprowadzaniem ścieków o ponadnormatywnym stężeniu zanieczyszczeń.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6