+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Dotyczy ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

 

 

 

Dotyczy ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

24 lip 2020 | Aktualności

Szanowni Państwo,

W dniu 17 lipca 2020 r. do podpisu Prezydenta RP przekazano ustawę z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Zgodnie z założeniem ustawa ta wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Efektem wprowadzenia regulacji będzie możliwość wsparcia przez środki publiczne procesów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach, podejmujących działania naprawcze w związku z występującymi sytuacjami kryzysowymi. Wejście w życie projektu ustawy zapewni wdrożenie programu pomocowego, zaakceptowanego przez KE, przewidzianego jako jeden z instrumentów programu Polityka Nowej Szansy.

Ustawa przewiduje następujące formy wsparcia: pomoc na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne oraz pomoc na restrukturyzację.

Pomoc na ratowanie i restrukturyzację może być udzielana wszystkim przedsiębiorcom bez względu na wielkość. Natomiast tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne może być udzielana mikro-, małemu i średniemu przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy ubiegający się o którykolwiek z rodzajów pomocy muszą spełniać kryteria z art. 141 ust. 1 i art. 141 ust. 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne albo być niewypłacalni w rozumieniu art. 11 ustawy Prawo upadłościowe.

Pomoc jest udzielana ze środków budżetu państwa na pisemny wniosek o udzielenie pomocy. Pomocy udziela minister rozwoju, lub Agencja Rozwoju Przemysłu SA w imieniu i na rzecz ministra jeżeli minister powierzy spółce udzielanie pomocy. Informacje o naborze wniosków i sposobie składania, a także wzory będą pojawiać się na stronie ministerstwa w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pomoc jest zwrotna w całości. Zwrot dotyczy zarówno kwoty głównej jak i odsetek. Szczegóły spłat, okresy w którym będzie udzielona pomoc oraz pozostałe formy rozliczeń dla poszczególnych rodzajów pomocy (w szczególności pomocy na restrukturyzację) będą uzgadniane indywidualnie – wydana będzie decyzja.

Pomoc na ratowanie ma charakter pilny i tymczasowy. Zakłada wsparcie przedsiębiorcy w formie pożyczki na krótki czas, od momentu znacznego pogorszenia się jego sytuacji finansowej, do momentu wypracowania planu restrukturyzacji. Celem pomocy na ratowanie jest wsparcie przedsiębiorcy w kryzysowej sytuacji, aby mógł zamiast natychmiastowego ogłoszenia upadłości, przez krótki okres utrzymać minimalną płynność finansową oraz opracować plan restrukturyzacji lub likwidacji. Pomocy na ratowanie można udzielić jedynie w formie pożyczki. Jako pożyczkę należy w tym przypadku rozumieć użyczane przedsiębiorcy na określony cel środki pieniężne, które jednak cały czas pozostają środkami publicznymi – w przypadku pożyczki cywilnej istotą umowy jest czasowa zmiana właściciela przedmiotu pożyczki. Warunkiem udzielenia pomocy na ratowanie jest ustanowienie stosownego zabezpieczenia na rzecz właściwego podmiotu udzielającego pożyczki, czyli ministra właściwego do spraw gospodarki. Zabezpieczenie poza oczywistą rolą gwarancyjną dla budżetu państwa jest instrumentem mobilizującym przedsiębiorcę do rozsądnego planowania i gospodarowania otrzymaną pożyczką.

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne może być przyznawane na okres dłuższy niż w przypadku pomocy na ratowanie, jako jego kontynuacja, lub jako samodzielny instrument. Ma służyć przedsiębiorcom w sytuacjach, gdy będą w stanie samodzielnie przeprowadzić restrukturyzację, ale przedtem będą potrzebowali wsparcia w okresie bezpośrednio poprzedzającym restrukturyzację. Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne jest pojęciem wprowadzonym przez Wytyczne KE. Ta forma pomocy może być udzielona mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom w formie pożyczki, na określonych w ustawie warunkach. Opierając się na Wytycznych KE, projekt ustawy dopuszcza udzielanie tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego przedsiębiorstwom, które wprawdzie nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, ale potrzebują pilnego wsparcia płynności finansowej z powodu zaistnienia wyjątkowych i nieprzewidzianych okoliczności. Oznacza to, że przedsiębiorca ubiegający się o ten rodzaj pomocy musi spełniać podstawowe wymagania określone w art. 141 ust 1 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.

Pomoc na restrukturyzację jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby restrukturyzacji, ale opracowali spójny i dalekosiężny plan restrukturyzacji. Warunkiem jest również posiadanie wkładu własnego na restrukturyzację. Jej celem jest usunięcie przyczyn trudności, a nie samo wyrównanie strat. Celem pomocy na restrukturyzację jest realizacja planu restrukturyzacji, który z założenia ma przywrócić przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej długoterminową rentowność. Warunkiem niezbędnym do udzielenia przedsiębiorcy pomocy na restrukturyzację jest przedłożenie podmiotowi udzielającemu pomocy wykonalnego, spójnego i dalekosiężnego planu restrukturyzacji, którego celem jest przywrócenie długoterminowej rentowności przedsiębiorcy. Pomoc na restrukturyzację może zostać udzielona, jeżeli ubiegający się o nią przedsiębiorca zapewni wkład własny w koszty restrukturyzacji. Wkład własny nie może pochodzić z udzielonej wcześniej pomocy i co do zasady ma stanowić co najmniej 50% udziału w przewidywanych przez przedsiębiorcę.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6