News

News

We stay up-to-date with all changes in law and with news in the branch.

See the latest issue of our electronic tax adviser!

Download

Od stycznia 100% wynagrodzenia minimalnego w pierwszym roku pracy

W dotychczasowym stanie prawnym wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy co do zasady nie mogła być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Począwszy od 1 stycznia 2017r. pracownikowi podejmującemu pracę będzie przysługiwała 100% stawka wynagrodzenia minimalnego. Równocześnie wraz z początkiem nowego roku wzrasta wynagrodzenia minimalne
Read more

Interpretacja indywidualna chroni następcę prawnego

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 września 2016 r. wydanym w sprawie o sygn. II FSK 2210/14 orzekł, iż interpretacja podatkowa wydana dla spółki, która stała się częścią innej, zapewnia ochronę prawną także jej następcy. Powyższe oznacza, że jeżeli podmiot będący następcą prawnym innego podmiotu w związku z
Read more

Samochody znów rozliczane w całości w kosztach

Zgodnie z wydaną przez Ministra Finansów interpretacją  nr DD9/033/543/JQP/SKT/2014/RWPD-107452, przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych wszystkie wydatki poniesione na samochód, nawet w sytuacji, gdy korzystał sporadycznie z samochodu także do prywatnych celów. Powyższe stanowisko zmienia istniejącą dotychczas linię interpretacji podatkowych zapoczątkowaną w 2013 r. przez Łódzką Izbę Skarbową, zgodnie z
Read more

Brak odpowiedzialności pracodawcy za szkodę wyrządzoną pracownikowi przez osobę trzecią

W orzeczeniu wydanym przez Sąd Najwyższy dnia 13 września 2016 r. w sprawie III PK 146/15 Sąd Najwyższy uznał, iż pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzono pracownikowi przez osobę trzecią w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Sprawa dotyczyła kobiety zatrudnionej w zakładzie bukmacherskim, która została dotkliwie pobita przez osobę trzecią
Read more

Przejście uprawnień w razie zniesienia współwłasności

Nabywanie rzeczy ruchomych, np. samochodu, przez dwie lub więcej osób jest powszechną praktyką, z uwagi korzyści, jakie płyną z tak powstałego stosunku prawnego. Jednakże w razie zniesienia współwłasności np. w drodze darowizny udziału we współwłasności rzeczy ruchomej, może powstać wiele wątpliwości dotyczących przejścia uprawnień i obowiązków dotychczasowego współwłaściciela. Przykładowo może
Read more

TSUE potwierdza: Adres IP stanowi daną osobową

Niedawne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapadłe w sprawie Breyer przeciwko Bundesrepublik, sygnatura C‑582/14, odniosło się do kwestii uznania adresu IP za dane osobowe. W dotychczasowej praktyce stosowania prawa nie ulegało wątpliwości, że tzw. statyczny adres IP, czyli przypisany na stałe do określonego użytkownika, podlega ochronie z uwagi na fakt,
Read more

ochrona danych osobowych

Od pewnego czasu daje się zauważyć proceder niektórych podmiotów, które rozsyłają w sposób masowy do podmiotów gospodarczych mail’e o grożącej im odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Sprawą tą zainteresował się sam GIODO i w wydanym na
Read more

Klienci zgłaszają nam coraz więcej problemów dotyczących praw autorskich, znaków towarowych czy nieuczciwej konkurencji. W odpowiedzi na te oczekiwania stale rozwijamy nasz dział IP. 8 października 2016 r. nasze kancelaryjne koleżanki adwokat dr Agnieszka Kastelik-Smaza i aplikant radcowski Anna Kaplita odebrały świadectwa ukończenia studiów podyplomowych „Prawo Własności Intelektualnej” na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Read more

wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej można złożyć także wtedy, gdy wierzytelność wnioskodawcy powstała po zaprzestaniu pełnienia przez uczestnika funkcji członka zarządu spółki

W Uchwale Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 28 września 2016 r., sygn. akt III CZP 48/16 rozstrzygnięta została wątpliwość co do kręgu wierzycieli uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o orzeczenie pozbawienia określonej osoby prawa do prowadzenia działalności gospodarczej i pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w
Read more

Żądanie zniesienia współwłasności przez wierzyciela

Zgodnie z art. 210 k.c. współwłaściciele mogą w umowie wyłączyć przysługujące im uprawnienie do żądania zniesienia współwłasności. W ten sposób żaden ze współwłaścicieli nie będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia przez oznaczony w umowie okres czasu. Pojawił się jednak problem, jak należy traktować taką umowę w sytuacji, gdy z żądaniem
Read more

Środki z pomocy społecznej nie zwalniają ubezpieczyciela z odpowiedzialności

Podjęta w tym tygodniu uchwała trzyosobowego składu Sądu Najwyższego rozstrzygnęła interesujące i ważne zagadnienie prawne. W sprawie o sygn. III CZP 35/16, zapadło bowiem rozstrzygnięcie regulujące kwestię czy wysokość odszkodowania zależy od wartości środków przyznanych w ramach pomocy społecznej. Dotychczas bowiem funkcjonowały dwa przeciwstawne poglądy, jeden uznawał, że w przypadku
Read more

Elektroniczne dowody w postępowaniu cywilnym

Wraz z wejściem w życie dnia 8 września 2016 r. nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego dokonał się kolejny krok w stronę informatyzacji sądów i dostosowania ich działalności do postępu technologicznego. Przedmiotowa nowelizacja odnosi się między innymi do prowadzonego przed sądem postępowania dowodowego. Od teraz bowiem Sąd będzie stosował bezpośrednio przepisy dotyczące
Read more

If you need our support,

do not hesitate to contact us!

We guarantee an individual approach to each customer!

Contact