News

News

We stay up-to-date with all changes in law and with news in the branch.

See the latest issue of our electronic tax adviser!

Download

Nowa koncepcja Sądu Najwyższego w przedmiocie realizacji prawa odstąpienia od umowy przez kontrahenta upadłego przedsiębiorstwa

Sąd Najwyższy, w precedensowym wyroku wydanym 9 sierpnia 2016 r. (III CSK 733/15) przyznał kontrahentowi przedsiębiorstwa, które ogłosiło upadłość, prawo do odstąpienia od umowy i żądania kary umownej, jeżeli wcześniej zaistniały ku temu przesłanki. Orzeczenie to jest wyjątkowe, gdyż pozostaje w jawnej sprzeczności z literalną wykładnią art. 98 prawa upadłościowego,
Read more

1 września 2016 r. wejdzie w życie Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej

Dnia 1 września 2016 roku wejdzie w życie ustawa od sprzedaży detalicznej, czyli tzw. podatek od marketów. Podatnikami podatku będą sprzedawcy detaliczni dokonujący zbycia towarów (rzeczy ruchomych lub ich części). Ustawa za przedmiot opodatkowania przyjmuję przychód ze sprzedaży dokonanej na rzecz konsumentów (tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a także
Read more

Od 1 stycznia zleceniobiorca z minimalną stawką godzinową!

Dnia 22 lipca 2016r. Sejm przyjął poprawki Senatu, kończąc tym samym prace nad ustawą wprowadzającą minimalną stawkę godzinową dla osób wykonujących pracę na podstawie określonych umów zlecenia lub umów o świadczenie usług. Ustawa czeka na podpis Prezydenta RP. Minimalna stawka godzinowa ma wynosić ponad 12 zł, przy czym jej poziom
Read more

Ważna uchwała SN w zakresie odszkodowań dot. zmiany planów miejscowych

W dniu 7 lipca 2016 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w której stwierdził, iż zbycie nieruchomości, o którym mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie obejmuje utraty prawa własności działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne na podstawie art.
Read more

Opłata egzekucyjna a podatek VAT

Zgodnie z najnowszą uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2016r. (III CZP 34/16) komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn.: Dz.
Read more

Odsetki to przychód

Zgodnie z uchwałą NSA w składzie siedmiu sędziów, podjętą w sprawie II FPS 2/16 z dnia 6 czerwca 2016 r., odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny zbycia akcji stanowią dochód z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku
Read more

Nowe uprawnienia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

W dniu 8 lipca 2016 r. opublikowana została w dzienniku ustaw nowa ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej (Dz. U 2016, poz. 996). Rozszerzono w niej kompetencje BFG uzupełniając je o możliwość przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji banku wymagającego interwencji.  W ramach
Read more

Kwoty podatku VAT przekazanej przy wniesieniu aportu nie wlicza się do podstawy opodatkowania CIT dla spółki wnoszącej aport

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 czerwca 2016 r. sygn. akt II FSK 602/16 po raz kolejny potwierdził, że kwota stanowiąca równowartość podatku VAT, przekazana spółce wnoszącej aport, nie stanowi dla niej przychodu. Tym samym NSA podtrzymał dotychczasowe stanowisko, iż VAT nie zwiększa podstawy opodatkowania dla spółki wnoszącej
Read more

Ważna uchwała Sądu Najwyższego w sprawie odszkodowań dla uczestników imprez turystycznych

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 maja 2016r. (III CZP 18/16) orzekł, iż klient niewypłacalnego biura podróży jest legitymowany do dochodzenia od ubezpieczyciela zobowiązanego z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną. Uchwała powyższa została podjęta w ramach rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy
Read more

Klauzula obejścia prawa podatkowego – podpisana!

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację Ordynacji Podatkowej wprowadzającą do systemu polskiego prawa podatkowego tzw. klauzulę obejścia prawa podatkowego. W zamierzeniu Ustawodawcy  ma klauzula ta ma za zadanie przeciwdziałanie zjawisku unikania opodatkowania i walkę z agresywną optymalizacją podatkową. Zgodnie z treścią nowej regulacji, organ podatkowy – stwierdziwszy, że podatnik dokonał
Read more

Nowelizacja ustaw

Już od 1 stycznia 2017r. przedsiębiorcy zobowiązani zostaną do dokonywania oraz przyjmowania płatności wyłącznie poprzez rachunki płatnicze  już od kwoty 15 tys. PLN. Wynika to z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustaw o PIT, CIT i o swobodzie działalności gospodarczej. Naruszenie tej reguły uniemożliwi zaliczenie wydatku do kosztów podatkowych. Zamiarem Ustawodawcy
Read more

If you need our support,

do not hesitate to contact us!

We guarantee an individual approach to each customer!

Contact