+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Podstawa opodatkowania zysku jako „zaliczka na dywidendę netto” 0112-KDIL2-1.4011.981.2021.4.DJ (stan prawny 2021 r.)

 

 

 

Podstawa opodatkowania zysku jako „zaliczka na dywidendę netto” 0112-KDIL2-1.4011.981.2021.4.DJ (stan prawny 2021 r.)

14 lut 2022 | CIT Estoński

Pismo z dnia 21 stycznia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-1.4011.981.2021.4.DJ PIT od dywidendy od spółki stosującej CIT estoński

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA – stanowisko prawidłowe

Stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

20 października 2021 r. wpłynął Państwa wniosek z 20 października 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Uzupełnili go Państwo pismem z 21 października 2021 r. (data wpływu 26 października) oraz – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 18 stycznia 2022 r. (wpływ 18 stycznia 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”, „Wnioskodawca”), która ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Spółka od 1 czerwca 2021 r. skutecznie wybrała opodatkowanie na zasadach przewidzianych w Rozdziale 6b Ustawy CIT, tj. ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych („Ryczałt”). Pierwszy rok obrotowy opodatkowania Ryczałtem będzie zatem trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. („Pierwszy rok opodatkowania Ryczałtem”). Możliwość wyboru opodatkowania Ryczałtem w trakcie trwającego roku obrotowego zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej z dnia 14 października 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.209.2021.2.AR.

Począwszy od dnia wyboru opodatkowania Ryczałtem Spółka spełnia warunki uprawniające do wyboru i opodatkowania przewidziane w art. 28j ust. 1 pkt 1-6 Ustawy CIT. W Pierwszym roku opodatkowania Ryczałtem Spółka wykazuje zysk bilansowy, który zgodnie z umową spółki może być wypłacony wspólnikom w trakcie roku obrotowego w formie zaliczki na poczet dywidendy, jeżeli spełnione są warunki przewidziane w art. 195 Kodeksu spółek handlowych, tj. zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy Spółki wykazuje zysk. Wysokość zaliczki jest ograniczona do wysokości połowy zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego pomniejszonego o ewentualne niepokryte straty. Spółka podejmując decyzję o wypłacie zaliczki na dywidendę ustali jej wysokość zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych.

Wspólnikami Spółki są wyłącznie osoby fizyczne („Wspólnicy”), którym Spółka zamierza wypłacić zaliczkę na dywidendę w trakcie Pierwszego roku opodatkowania Ryczałtem. Zaliczka na dywidendę pochodzi z zysku osiągniętego w trakcie Pierwszego roku opodatkowania Ryczałtem. Spółka nie ma prawa do stosowania obniżonej stawki Ryczałtu, tj. określonej w art. 28o ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT oraz nie ponosi podwyższonych nakładów inwestycyjnych, o których mowa w art. 28o ust. 2 Ustawy CIT.

Zastosowanie w stosunku do Spółki będzie miała podstawowa stawka 25%, o której mowa w art. 28o ust. 1 pkt 2 Ustawy CIT. W związku z tym, w razie wypłaty zaliczki na dywidendę Spółka będzie zobowiązana do opodatkowania sumy wypłaconej zaliczki Ryczałtem, wg stawki 25%. Pozostała kwota zysku przeznaczonego do wypłaty w formie zaliczki na poczet dywidendy, tj. po potrąceniu należnego Ryczałtu zostanie rozdysponowana pomiędzy wspólników na wskazane przez nich rachunki bankowe.

Spółka na podstawie Ustawy PIT dokonując wypłaty zaliczki na poczet dywidendy ma obowiązek pobrać jako płatnik zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych („Podatek PIT”) oraz odprowadzić go na rachunek właściwego urzędu skarbowego. W tym stanie faktycznym Spółka powzięła wątpliwość, czy podstawą opodatkowania podatkiem PIT wypłaconej zaliczki na poczet dywidendy będzie kwota zysku netto przeznaczonego do podziału (tj. zaliczka na dywidendę brutto), czy też kwota zysku faktycznie wypłacana wspólnikom po potrąceniu należnego do zapłaty przez Spółkę Ryczałtu (tj. zaliczka na dywidendę netto). Zaliczka na poczet dywidendy będzie wypłacona do końca 2021 r.

Pytanie

Czy w razie wypłaty przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy podstawą opodatkowania podatkiem PIT będzie kwota faktycznie wypłaconego wspólnikom Spółki zysku po potrąceniu należnego do zapłaty przez Spółkę Ryczałtu (tj. zaliczka na dywidendę netto)?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, w razie wypłaty przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy podstawą opodatkowania podatkiem PIT będzie kwota faktycznie wypłaconego wspólnikom Spółki zysku po potrąceniu należnego do zapłaty przez Spółkę Ryczałtu (tj. zaliczka na dywidendę netto).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 28m ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy CIT opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód odpowiadający wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto przeznaczony do wypłaty udziałowcom albo akcjonariuszom (dochód z tytułu podzielonego zysku).

Jednocześnie zgodnie z art. 28m ust. 2 Ustawy CIT przywołany przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Oznacza to, że wypłata zaliczki na poczet dywidendy została na potrzeby opodatkowania Ryczałtem zrównana z wypłatą dywidendy. Jednocześnie w myśl art. 28n ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT podstawę opodatkowania Ryczałtem stanowi suma dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat, ustalona w miesiącu w którym podjęto uchwałę o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto.

Na podstawie art. 28o ust. 1 pkt 2 Ustawy CIT wysokość Ryczałtu wynosi 25% podstawy opodatkowania – w przypadku podatnika innego niż wskazany w pkt 1. Jednocześnie w związku z brakiem ponoszenia przez Spółkę zwiększonych nakładów inwestycyjnych w wysokości wskazanej w art. 28o ust. 2 Ustawy CIT, nie ma ona prawa do stosowania zmniejszenia stawki podatku.

Podsumowując, kwota zysku netto Spółki osiągniętego w Pierwszym roku opodatkowania Ryczałtem, która zostanie przeznaczona do wypłaty wspólnikom w formie zaliczki na poczet dywidendy będzie stanowiła podstawę opodatkowania Ryczałtem. Wysokość należnego podatku Spółka obliczy stosując stawkę 25%. Pozostała kwota zysku (tj. po potrąceniu należnego Ryczałtu) zostanie wypłacona przez Spółkę jej wspólnikom.

Wysokość kwoty wypłaconej wspólnikom przedstawia następujący przykład:

Zysk netto spółki w trakcie jej roku wynosi 200 zł, z czego 100 zł jest przeznaczone do wypłaty jako zaliczka na poczet dywidendy. Spółka ma obowiązek zapłacić należny Ryczałt od wypłacanej zaliczki w wysokości 25 zł (100 zł x 25%), w związku z czym do podziału pomiędzy wspólników pozostaje kwota 75 zł, rozumiana jako kwota zaliczki na dywidendę netto (po uwzględnieniu Ryczałtu należnego od Spółki). Kwota wypłaconej wspólnikom zaliczki na poczet dywidendy będzie dla wspólników stanowiła przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 Ustawy PIT.

Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy PIT za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału. Z kolei na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy PIT dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału.

Otrzymana przez wspólnika zaliczka na poczet dywidendy jest w oparciu o art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy PIT opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

Jednocześnie jako wyjątek od tej zasady ustawodawca przewidział prawo do obniżenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku otrzymania dywidendy od spółki opodatkowanej Ryczałtem. Wysokość odliczenia zależy od stawki Ryczałtu jakim był opodatkowany wypłacany zysk po stronie Spółki. Wprowadzenie mechanizmu pomniejszenia podatku PIT od dywidend wypłacanych przez podmioty opodatkowane Ryczałtem miało na celu uatrakcyjnienie modelu opodatkowania Ryczałtem jako efektywnie korzystniejszego niż zasady ogólne.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy wprowadzającej art. 30a ust. 19 do Ustawy PIT: „Wysokość łącznego obciążenia została jednak dostosowana do specyfiki nowego modelu rozliczeń, gdzie istnieje bezpośrednia i silna więź wspólników z prowadzoną przez nich spółką, co przemawia za wprowadzeniem szczególnej, łącznej stawki podatkowej, mającej charakter preferencyjny. Będzie ona miała zastosowanie do wypłaty zysku ze spółek, które w efektywny i pożądany przez prawodawcę sposób korzystają z systemu estońskiego, ponosząc znaczne nakłady inwestycyjne, jak również w zakresie wypłat, które mają charakter podziału zysku (dywidend). Projekt przewiduje, iż opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych stanowiąc element systemowego opodatkowania dochodów wypracowanych przez spółkę ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych uwzględnia efektywny poziom tego opodatkowania.”

W związku z faktem, iż Spółka stosuje opodatkowanie Ryczałtem stawką 25% to podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu otrzymanej zaliczki na poczet dywidendy może być na podstawie art. 30a ust. 19 pkt 2 Ustawy PIT, pomniejszony o 37% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału udziałowca w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do dywidendy i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód z dywidend został uzyskany.

W powyższym przykładnie 37% x 25 zł (Ryczałt obciążający spółkę) = 9,25 zł. 19% PIT od dywidendy pomnożony przez Kwotę dywidendy netto (75 zł) wynosi 14,25 zł. Podatek PIT faktycznie potrącony przez Spółkę = 5 zł. Łączne obciążenie Spółki wypłacającej połowę zysku z tytułu Ryczałtu oraz PIT wyniesie zatem 30 zł. Co stanowi 30% z kwoty zysku brutto przed opodatkowaniem Ryczałtem i PIT od dywidendy. Z tym że wynik taki daje tylko wskazywana przez Wnioskodawcę metoda ustalenia wysokości podstawy opodatkowania Podatkiem PIT jako kwoty faktycznie wypłaconego wspólnikom Spółki zysku po potrąceniu należnego do zapłaty przez Spółkę Ryczałtu (tj. zaliczka na dywidendę netto).

Gdyby podstawę opodatkowania Podatkiem PIT przyjąć kwotę zysku netto przeznaczonego do podziału (tj. zaliczka na dywidendę brutto) wówczas efektywna stopa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych wyniosłaby aż 35% zysku Spółki przeznaczonego do wypłaty na rzecz Wspólników.

Aby wskazać źródło tak wysokiej efektywnej stawki opodatkowania Wnioskodawca po raz kolejny odwoła się do przykładu, w którym Spółka przeznaczyła 100 zł do wypłaty jako zaliczka na poczet dywidendy. Ryczałt należny od takiej kwoty wyniesie 25 zł (25% stawka Ryczałtu), jeżeli podstawą opodatkowania podatkiem PIT będzie Zaliczka na dywidendę brutto, tj. 100 zł, to podatek PIT wyniesie 19 zł (stawka 19%), który zgodnie z art. 30a ust. 19 pkt 2 Ustawy PIT może być pomniejszony o 37% Ryczałtu zapłaconego przez Spółkę, tj. 9,25 zł. W konsekwencji podatek PIT należny od wspólnika z tytułu wypłaty zaliczki na dywidendę wyniesie 9,75 zł. Po zsumowaniu należnego Ryczałtu oraz podatku PIT łączne opodatkowanie będzie kształtowało się na poziomie 34,75 zł, co daje efektywną stawkę opodatkowania w wysokości 34,75%.

Przykład pokazuje, że stosowanie jako podstawy opodatkowania podatkiem PIT Kwoty dywidendy brutto sztucznie zwiększa podstawę opodatkowania do wyższej niż zakładana przez Ustawodawcę przy wprowadzeniu modelu opodatkowania Ryczałtem. Spółka wypłacając wspólnikom, będącym osobami fizycznymi ma na podstawie art. 41 ust. 4 Ustawy PIT pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłacić go na rachunek właściwego urzędu skarbowego. W związku z tym, to na Spółce spoczywa obowiązek i odpowiedzialność prawidłowego obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym w szczególności ustalenia podstawy opodatkowania tym podatkiem. Zdaniem Spółki podstawą opodatkowania przychodu z tytułu otrzymanej zaliczki na poczet dywidendy po stronie wspólnika Spółki będzie faktycznie wypłacona temu wspólnikowi kwota zaliczki. Kwota Ryczałtu należna od Spółki z tytułu wypłaty zaliczki na poczet dywidendy pomniejszy podstawę opodatkowania podatkiem PIT. Spółka nie jest w stanie wypłacić wspólnikowi pełnej kwoty zysku przeznaczonego na zaliczkę, gdyż musi od tej kwoty odprowadzić należny Ryczałt.

Przede wszystkim należy wskazać na brzmienie przepisów art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz 24 ust. 5 Ustawy PIT, które wskazują wyraźnie na kwalifikację do przychodów jedynie faktycznie uzyskanych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych (wśród których jest również dywidenda i zaliczka na poczet dywidendy). Z perspektywy PIT istotne znaczenie ma rzeczywiście wypłacona wspólnikowi dywidenda lub zaliczka na poczet dywidendy.

Należy podkreślić, iż wartość zysku przeznaczona do podziału w uchwale o wypłacie dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy nie przekłada się bezpośrednio na wysokość opodatkowania podatkiem PIT. Dopiero faktyczna wypłata dywidendy przez spółkę na podstawie uchwały o podziale zysku rodzi obowiązek podatkowy po stronie wspólnika będącego osobą fizyczną. Analogicznie, w przypadku wypłaty dywidendy w ratach, zryczałtowany podatek dochodowy byłby należny odrębnie od każdej wypłaconej wspólnikowi raty dywidendy.

Potwierdzeniem prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy jest również treść projektu objaśnień do Ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych a w szczególności przykład nr 52 dotyczący efektywnego opodatkowania dywidend wypłacanych przez spółkę opodatkowaną Ryczałtem. Projekt objaśnień został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: https://www.gov.pl/web/finanse /konsultacje-podatkowe-estonski-cit.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że w razie wypłaty przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy podstawą opodatkowania Podatkiem PIT będzie kwota faktycznie wypłaconego wspólnikom Spółki zysku po potrąceniu należnego do zapłaty przez Spółkę Ryczałtu (tj. zaliczka na dywidendę netto).

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 tej ustawy:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które w danym momencie są trwałe, definitywne i bezwarunkowe. Nie będą to zatem jakiekolwiek przychody, lecz przychody, które stanowić będą trwałe przysporzenie majątkowe. Co do zasady więc, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów podlegających opodatkowaniu decyduje definitywny charakter tego przysporzenia, w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono majątek podatnika (takie, którymi może rozporządzać jak właściciel).

Katalog źródeł przychodów został określony w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a wśród nich art. 10 ust. 1 pkt 7. Zgodnie z jego treścią:

Źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy:

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:

a) dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
b) oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
c) podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,
d) wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

Zatem do wskazanej kategorii zalicza się również zaliczki na poczet dywidendy.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

W myśl natomiast art. 30a ust. 19 cyt. ustawy (w brzmieniu obowiązującym w 2021 r.):

Zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z ust. 1 pkt 4, od przychodów uzyskiwanych z dywidend, wypłacanych z zysków spółki osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych zgodnie z przepisami rozdziału 6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli pochodzą z podziału zysków z tego okresu wyodrębnionych w kapitale własnym spółki, pomniejsza się o kwotę stanowiącą:

1) 41% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału udziałowca (akcjonariusza) w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do dywidendy i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód z dywidendy został uzyskany – w przypadku przychodów z dywidend wypłaconych z zysków spółki opodatkowanych zgodnie z art. 28o ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
2) 37% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału udziałowca (akcjonariusza) w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do dywidendy i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód z dywidendy został uzyskany – w przypadku przychodów z dywidend wypłaconych z zysków spółki opodatkowanych zgodnie z art. 28o ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
3) 71% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału udziałowca (akcjonariusza) w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do dywidendy i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód z dywidendy został uzyskany – w przypadku przychodów z dywidend wypłaconych z zysków spółki opodatkowanych stawką ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych w wysokości 10%, ustaloną zgodnie z art. 28o ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
4) 51% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału udziałowca (akcjonariusza) w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do dywidendy i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód z dywidendy został uzyskany – w przypadku przychodów z dywidend wypłaconych z zysków spółki opodatkowanych stawką ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych w wysokości 20%, ustaloną zgodnie z art. 28o ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym w 2021 r.):

Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, pkt 1-11 oraz 11b-12 z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21.

W myśl art. 41 ust. 4ab cyt. Ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2021 r.):

Spółki, które dokonują wypłaty należności z tytułu dywidend wypłacanych z zysków osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych zgodnie z przepisami rozdziału 6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są obowiązane jako płatnicy pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 30a ust. 19.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że są Państwo spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1 czerwca 2021 r. wybrali Państwo opodatkowanie na zasadach przewidzianych w Rozdziale 6b ustawy CIT, tj. ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Pierwszy rok obrotowy opodatkowania ryczałtem będzie zatem trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Począwszy od dnia wyboru opodatkowania ryczałtem spełniacie Państwo warunki uprawniające do wyboru i opodatkowania przewidziane w art. 28j ust. 1 pkt 1-6 ustawy CIT. W pierwszym roku opodatkowania ryczałtem wykazują Państwo zysk bilansowy, który zgodnie z umową spółki może być wypłacony wspólnikom w trakcie roku obrotowego w formie zaliczki na poczet dywidendy, jeżeli spełnione są warunki przewidziane w art. 195 Kodeksu spółek handlowych, tj. zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy Spółki wykazuje zysk. Wysokość zaliczki jest ograniczona do wysokości połowy zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego pomniejszonego o ewentualne niepokryte straty. Podejmując decyzję o wypłacie zaliczki na dywidendę ustalą Państwo jej wysokość zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych. Wspólnikami Państwa są wyłącznie osoby fizyczne („Wspólnicy”), którym Państwo jako Spółka zamierzają wypłacić zaliczkę na dywidendę w trakcie pierwszego roku opodatkowania ryczałtem. Zaliczka na dywidendę pochodzi z zysku osiągniętego w trakcie pierwszego roku opodatkowania ryczałtem. Nie mają Państwo prawa do stosowania obniżonej stawki ryczałtu, tj. określonej w art. 28o ust. 1 pkt 1 ustawy CIT oraz nie ponoszą Państwo podwyższonych nakładów inwestycyjnych, o których mowa w art. 28o ust. 2 ustawy CIT. Zastosowanie w stosunku do Państwa będzie miała podstawowa stawka 25%, o której mowa w art. 28o ust. 1 pkt 2 ustawy CIT. W związku z tym, w razie wypłaty zaliczki na dywidendę Spółka będzie zobowiązana do opodatkowania sumy wypłaconej zaliczki ryczałtem, wg stawki 25%. Pozostała kwota zysku przeznaczonego do wypłaty w formie zaliczki na poczet dywidendy, tj. po potrąceniu należnego ryczałtu zostanie rozdysponowana pomiędzy wspólników na wskazane przez nich rachunki bankowe. Na podstawie ustawy PIT dokonując wypłaty zaliczki na poczet dywidendy mają Państwo obowiązek pobrać jako płatnik zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych oraz odprowadzić go na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Powzięli Państwo wątpliwość, czy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłaconej zaliczki na poczet dywidendy będzie kwota zysku netto przeznaczonego do podziału (tj. zaliczka na dywidendę brutto), czy też kwota zysku faktycznie wypłacana wspólnikom po potrąceniu należnego do zapłaty przez spółkę ryczałtu (tj. zaliczka na dywidendę netto). Zaliczka na poczet dywidendy będzie wypłacona do końca 2021 r.

W tym miejscu należy zgodzić się z Państwa zdaniem, że w razie wypłaty przez Państwa jako Spółki zaliczki na poczet dywidendy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie kwota faktycznie wypłaconego wspólnikom Spółki zysku po potrąceniu należnego do zapłaty przez spółkę ryczałtu (tj. zaliczka na dywidendę netto). Zatem Państwa stanowisko w tej kwestii jest prawidłowe. Otrzymana przez wspólnika zaliczka na poczet dywidendy w oparciu o art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinna zostać opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Jednocześnie nadmienić należy, że w Państwa przypadku, nie mają Państwo możliwości zastosowania mechanizmu odliczenia, o którym mowa w art. 30a ust. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do wypłacanych udziałowcom zaliczek na poczet dywidendy pochodzących z zysku osiągniętego w trakcie pierwszego roku opodatkowania ryczałtem, bowiem – co wynika wprost z przepisu art. 30a ust. 19 ww. ustawy – odliczenie stosowane jest wyłącznie do dywidendy wypłaconej z zysków opodatkowanych ryczałtem, co oznacza że nie ma zastosowania do zaliczkowej wypłaty dywidendy.

Jednakże, odnosząc się wprost do zadanego przez Państwa pytania uznać należy, że w przypadku wypłaty przez Państwa jako Spółki zaliczki na poczet dywidendy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie kwota faktycznie wypłaconego wspólnikom Spółki zysku po potrąceniu należnego do zapłaty przez spółkę ryczałtu (tj. zaliczka na dywidendę netto). W konsekwencji powyższego stanowisko Państwa w tym zakresie należało uznać za prawidłowe.

W tym miejscu należy podkreślić, że postępowanie o wydanie interpretacji ma na celu wyjaśnienie wątpliwości co do sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego do określonego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), do którego można wydać interpretację indywidualną. Zatem, wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, nie dokonujemy wyliczeń, np. podstawy opodatkowania czy ewentualnej wysokości podatku. W związku z tym w ramach swoich kompetencji nie możemy odnieść się do wyliczeń wskazanych przez Państwa we własnym stanowisku, a tym samym nie możemy potwierdzić, czy zaprezentowane przez Państwa kwoty wyliczeń są prawidłowe, gdyż wykraczałoby to poza zakres interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Końcowo wskazać należy, że w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał na dzień 31 grudnia 2021 r.

Źródło: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/0112-kdil2-1-4011-981-2021-4-dj-pit-od-dywidendy-od-185183990

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6