+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Dochód z przekształcenia 616841/I (stan prawny 2021 r.)

 

 

 

Dochód z przekształcenia 616841/I (stan prawny 2021 r.)

9 lut 2022 | CIT Estoński

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 maja 2021 r. (data wpływu 7 czerwca 2021 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy zgodnie z opisanym we wniosku zdarzeniem przyszłym:

 • działalność Wnioskodawcy spełnia warunki opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych na gruncie art. 28j w zw. z art. 28k ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe,
 • Wnioskodawca jest zobowiązany do ustalenia dochodu z przekształcenia, o którym mowa w art. 7aa ust. 1 pkt 1 lit. c ww. ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 7 czerwca 2021 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy zgodnie z opisanym we wniosku zdarzeniem przyszłym działalność Wnioskodawcy spełnia warunki opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych na gruncie art. 28j w zw. z art. 28k ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych oraz, czy Wnioskodawca jest zobowiązany do ustalenia dochodu z przekształcenia, o którym mowa w art. 7aa ust. 1 pkt 1 lit. c ww. ustawy.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:
Wnioskodawca jako jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”) jest osobą prawną mającą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Spółka planuje wdrożyć opodatkowanie w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych wprowadzonym na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 21 sierpnia 2019 r. na skutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalności gospodarczą. Spółka posiada jednego wspólnika, który posiada w niej 100% udziałów. Przeważającą działalnością Wnioskodawcy jest wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.

Wnioskodawca rozważa wprowadzenie opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych w przyszłości uwzględniając następujące warunki:

  1. Wnioskodawca w zeszłym roku podatkowym zatrudniał 9 osób na podstawie umów o pracę, na pełen etat przez ponad 300 dni w roku – nie wliczając w to udziałowców. Obecnie Spółka zatrudnia 11 osób w oparciu o umowę o pracę, na pełen etat, przez ponad 300 dni w roku – również nie wliczając w to udziałowców.
  2. Przychody Spółki za poprzedni rok podatkowy, tj. 2020 r. z uwzględnieniem kwoty należnego podatku VAT wyniosły 8.428.938,96 zł oraz w przyszłości nie będą przekraczać kwoty określonej w art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „uCIT”).
  3. Przychody operacyjne określone w art. 28j ust. 1 pkt 2 uCIT stanowiły 10% wszystkich przychodów Spółki w roku 2020, a w przyszłości nie będą przekraczać 50% łącznego przychodu Spółki z prowadzonej działalności gospodarczej.
  4. Spółka nie sporządza oraz nie będzie sporządzać sprawozdań finansowych zgodnie z MSR na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości.
  5. Spółka nie brała oraz nie będzie brać udziału w podziałach, łączeniach i w transakcjach wnoszenia wkładów niepieniężnych w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
  6. Spółka planuje zwiększać wydatki inwestycyjne przez nabywanie nowych środków trwałych.
  7. Spółka nie została postawiona w stan upadłości lub likwidacji w bieżącym roku podatkowym.
  8. Spółka nie prowadzi oraz nie będzie prowadzić działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz nie otrzymała decyzji o wsparciu, o którym mowa w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji.
  9. Spółka nie posiada oraz nie będzie posiadać udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułu uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, lub innego podmiotu, albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.
  10. Jedynym udziałowcem Spółki jest obecnie osoba fizyczna. W przyszłości, jeżeli pojawi się taka potrzeba, udziały będą mogły obejmować wyłącznie osoby fizyczne.
  11. Obecnie Udziałowiec spółki nie posiada oraz nie będzie posiadał praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.
  12. Osoba fizyczna, będąca jednocześnie jedynym udziałowcem spółki posiada więcej niż 5% udziałów w kapitale innej spółki.
  13. Spółka nie osiąga dochodów, które będą zwolnione z opodatkowania na zasadzie art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
  14. Spółka nie stanowi przedsiębiorstwa finansowego, ani instytucji pożyczkowej.
  15. W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2021 r. przepisów regulujących tzw. estoński CIT, tj. 28c i następnych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca w terminie określonym w art. 28j ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy zgodnie z opisanym we wniosku zdarzeniem przyszłym, działalność Wnioskodawcy spełnia warunki opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych na gruncie art. 28j w zw. z art. 28k ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 2. Czy zgodnie z opisanym we wniosku zdarzeniem przyszłym, Wnioskodawca jest zobowiązany do ustalenia dochodu z przekształcenia, o którym mowa w art. 7aa ust. 1 pkt 1 lit. c ww. ustawy?

Ad.1.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z opisanym zdarzeniem przyszłym Wnioskodawcą jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą. Treść przepisu art. 28k ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „uCIT”) nie zawiera normy prawnej, która wyłącza możliwość zastosowania ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych dla przedsiębiorstw powstałych w wyniku przekształcenia działalności osoby fizycznej. Ponadto przepis art. 7aa ust. 8 uCIT stanowi, że przepisy ust. 1, 2 i 4-7 ww. artykułu stosuje się odpowiednio do podatnika utworzonego z przekształcenia w spółkę przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą albo spółki niebędącej osobą prawną.

Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Spółki, takie przekształcenie nie wpływa na wykluczenie Spółki z możliwości wdrożenia ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych.

Ponadto jak już zostało wspomniane w opisie zdarzenia przyszłego:

 • Wnioskodawca w zeszłym roku podatkowym zatrudniał 9 osób na podstawie umów o prace, na pełen etat przez ponad 300 dni w roku – nie wliczając w to udziałowców. Obecnie Spółka zatrudnia 11 osób w oparciu o umowę o pracę, na pełen etat, przez ponad 300 dni w roku – również nie wliczając w to udziałowców.
 • Przychody Spółki za poprzedni rok podatkowy, tj. 2020 r. z uwzględnieniem kwoty należnego podatku VAT wyniosły 8.428.938,96 zł oraz w przyszłości nie będą przekraczać kwoty określonej w art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 • Przychody operacyjne określone w art. 28j ust. 1 pkt 2 uCIT stanowiły 10% wszystkich przychodów Spółki w roku 2020, a w przyszłości nie będą przekraczać 50% łącznego przychodu Spółki z prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Spółka nie sporządza oraz nie będzie sporządzać sprawozdań finansowych zgodnie z MSR na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości.
 • Spółka nie brała oraz nie będzie brać udziału w podziałach, łączeniach i w transakcjach wnoszenia wkładów niepieniężnych w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
 • Spółka planuje zwiększać wydatki inwestycyjne poprzez nabywanie nowych środków trwałych.
 • Spółka nie została postawiona w stan upadłości lub likwidacji w danym roku podatkowym.
 • Spółka nie prowadzi oraz nie będzie prowadzić działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz nie otrzymała decyzji o wsparciu, o którym mowa w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji.
 • Spółka nie posiada oraz nie będzie posiadać udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułu uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, lub innego podmiotu, albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.
 • Jedynym udziałowcem Spółki jest obecnie osoba fizyczna. W przyszłości, jeżeli pojawi się taka potrzeba, udziały będą mogły obejmować wyłącznie osoby fizyczne.
 • Obecnie Udziałowiec spółki nie posiada oraz nie będzie posiadał praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.
 • Osoba fizyczna, będąca jednocześnie jedynym udziałowcem spółki posiada więcej niż 5% udziałów w kapitale innej spółki.
 • Spółka nie osiąga dochodów, które będą zwolnione z opodatkowania na zasadzie art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 • Spółka nie stanowi przedsiębiorstwa finansowego, ani instytucji pożyczkowej.

Zdaniem Wnioskodawcy wyżej wymienione przesłanki stanowią o możliwości zastosowania ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych w przyszłości.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest on zobowiązany do ustalenia dochodu z przekształcenia, o którym mowa w art. 7aa ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka, będąca Wnioskodawcą została utworzona w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej i zarejestrowana w rejestrze KRS w dniu 21 sierpnia 2019 r. Wskazany powyżej przepis wskazuje wyłącznie na sytuację, kiedy to podatnik został utworzony w wyniku przekształcenia spółki, którego pierwszy rok podatkowy po przekształceniu jest jednocześnie pierwszym rokiem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. W przedmiotowej sytuacji pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych nie będzie pierwszym rokiem podatkowym po przekształceniu spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

 

Na wstępie należy zaznaczyć, że pytania przedstawione przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wyznaczają zakres przedmiotowy tego wniosku. W związku z powyższym, tutejszy Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Zatem w przedmiotowej interpretacji nie odniesiono się do ewentualnych obowiązków wynikających z art. 7aa ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123, dalej: „ustawa zmieniająca”) wprowadzone zostały do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisy regulujące nowe zasady opodatkowania, tj. ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – stanowiący alternatywny w stosunku do dotychczasowego sposób opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przepisy powyższe weszły w życie 1 stycznia 2021 r.

Ten nowy sposób opodatkowania będący odejściem od dotychczasowych zasad podatkowych, ze względu na swoją specyfikę i odrębność został uregulowany w nowym rozdziale 6b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U z 2020 r. poz. 1406 ze zm., dalej: „ustawa CIT”) zatytułowanym „Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych” (dodano artykuły od 28c do 28t), a także w przepisach ogólnych ale związanych z rozliczeniami dokonywanymi na zasadach ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych.

Odnosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy wskazać należy, iż jak wynika z art. 3 ust. 1 ustawy CIT, podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Zgodnie z art. 28j ust. 1 ustawy CIT, opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 1. łączne przychody z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 100 000 000 zł lub wartość średnich przychodów z działalności, obliczona na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego z okresu opodatkowania ryczałtem, nie przekroczyła
  100 000 000 zł, przy czym przychody te są liczone z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług;
 2. mniej niż 50% przychodów, o których mowa w pkt 1, pochodzi:
  1. z wierzytelności,
  2. z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
  3. z części odsetkowej raty leasingowej,
  4. z poręczeń i gwarancji,
  5. z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
  6. ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  7. z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 – w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma;
 3. podatnik:
  1. zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, niebędące udziałowcami ani akcjonariuszami tego podatnika, przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym, a w przypadku gdy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych – przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym, lub
  2. ponosi miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę co najmniej 3 osób fizycznych, niebędących udziałowcami ani akcjonariuszami tego podatnika, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 4. prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej, której odpowiednio udziałowcami albo akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;
 5. nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;
 6. nie sporządza za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z MSR na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości;
 7. złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, według ustalonego wzoru, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem.

Przy czym zgodnie z art. 28j ust. 4 ww. ustawy, wartość średnich przychodów, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się jako iloraz sumy przychodów wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług, osiągniętych w każdym poprzednim roku podatkowym okresu, o którym mowa w art. 28f ust. 1 albo 2, i liczby tych lat poprzedzających rok podatkowy. Jeżeli rok podatkowy trwa dłużej albo krócej niż 12 następujących po sobie miesięcy, przychód za ten rok ustala się jako iloraz przychodu osiągniętego w tym roku wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług oraz ilorazu liczby dni w okresie opodatkowania ryczałtem i liczby 365.

Zgodnie natomiast z art. 7aa ust. 1 ustawy CIT, podatnik, który wybrał opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, jest obowiązany:

1. w rozliczeniu za rok podatkowy poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych:

 1. zaliczyć do przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1:
  • przychody uwzględnione, zgodnie z przepisami o rachunkowości, w wyniku finansowym netto podatnika za lata podatkowe poprzedzające pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, jeżeli dotychczas nie zostały zaliczone do przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1, oraz
  • koszty zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 w latach podatkowych poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, jeżeli dotychczas nie zostały uwzględnione w wyniku finansowym netto podatnika zgodnie z przepisami o rachunkowości, oraz
 2. zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15:
  • przychody zaliczone do przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1, w latach podatkowych poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, jeżeli dotychczas nie zostały uwzględnione w wyniku finansowym netto podatnika zgodnie z przepisami o rachunkowości, oraz
  • koszty uwzględnione, zgodnie z przepisami o rachunkowości, w wyniku finansowym netto podatnika za lata podatkowe poprzedzające pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, jeżeli dotychczas nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15, oraz
 3. ustalić dochód z przekształcenia – w przypadku podatnika utworzonego w wyniku przekształcenia spółki, którego pierwszy rok podatkowy po przekształceniu jest jednocześnie pierwszym rokiem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, oraz

2. wyodrębnić w kapitale własnym na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych:

 1. kwotę zysków niepodzielonych i kwotę zysków podzielonych odniesione na kapitały, wypracowanych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych oraz
 2. kwotę niepokrytych strat poniesionych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

Stosownie do art. 7aa ust. 8 ustawy CIT, przepisy ust. 1, 2 i 4-7 stosuje się odpowiednio do podatnika utworzonego z przekształcenia w spółkę przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą albo spółki niebędącej osobą prawną.

Podatnik, aby móc wybrać nową formę opodatkowania jest zobowiązany spełnić warunki określone w ww. przepisach o ryczałcie. Dodatkowo przepisy te wyłączają wprost niektóre kategorie podatników z zakresu podmiotowego tej regulacji.

W myśl bowiem art. 28k ust. 1 ustawy CIT, przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do:

1. przedsiębiorstw finansowych, o których mowa w art. 15c ust. 16;

2. instytucji pożyczkowych w rozumieniu art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim;

3. podatników osiągających dochody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a;

4. podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji;

5. podatników, którzy zostali utworzeni:

 1. w wyniku połączenia lub podziału albo
 2. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo
 3. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, lub w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14

-w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia utworzenia;

6. podatników, którzy:

 1. zostali podzieleni przez wydzielenie albo
 2. wnieśli tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:
  • uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1.000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, lub
  • składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników
  • w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia dokonania podziału albo wniesienia wkładu.

W przypadku łączenia, podziału podmiotów lub wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego przepisy ust. 1 pkt 5 i 6 stosuje się odpowiednio do podmiotów przejmujących lub otrzymujących wkład niepieniężny (art. 28k ust. 2 ww. ustawy).

Nowy reżim opodatkowania, zgodnie z art. 28f ust. 1 ustawy CIT, obejmuje okres bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych wskazany przez podatnika w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 7. Po zakończeniu okresu czteroletniego, jeśli podatnik spełnia warunki ustawowe, może kontynuować rozliczenia zgodnie z przepisami rozdziału 6b ustawy CIT, w kolejnym okresie czteroletnim.

Opodatkowanie ryczałtem przedłuża się na kolejne okresy bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych, chyba że podatnik złoży informację o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem w deklaracji, o której mowa w art. 28r ust. 1, składanej za ostatni rok podatkowy, w którym podatnik był opodatkowany ryczałtem (art. 28f ust. 2 ww. ustawy)

W myśl natomiast art. 28g ust. 1 ustawy CIT, podatnik opodatkowany ryczałtem jest obowiązany ponosić bezpośrednie nakłady na cele inwestycyjne w wysokości większej o:

 1. 15%, jednak nie mniejszej niż 20 000 zł – w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych opodatkowania ryczałtem, albo
 2. 33%, jednak nie mniejszej niż 50 000 zł – w okresie 4 lat podatkowych, o którym mowa w art. 28f ust. 1 lub 2

-w stosunku do ustalonej na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego odpowiednio dwuletni albo czteroletni okres opodatkowania ryczałtem wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku służących głównie celom osobistym udziałowców albo akcjonariuszy lub członków ich rodzin.

Przy czym zgodnie z ust. 2 ww. artykułu, przez nakłady na cele inwestycyjne, o których mowa w ust. 1, rozumie się faktycznie poniesione w roku podatkowym:

 1. wydatki na nabycie fabrycznie nowych środków trwałych lub wytworzenie środków trwałych, o których mowa w ust. 1;
 2. opłaty ustalone w umowie zgodnie z art. 3 ust. 4 lub 6 ustawy o rachunkowości, z wyłączeniem umowy leasingu operacyjnego, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych, o których mowa w ust. 1.

Zgodnie z art. 28g ust. 4 ustawy CIT, przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się do podatnika, który realizuje znaczącą dla prowadzonej działalności inwestycję oraz poinformuje przed upływem dwuletniego okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, właściwego naczelnika urzędu skarbowego o przedmiocie inwestycji, roku poniesienia nakładów na cele inwestycyjne i terminie planowanego zakończenia inwestycji.

Z powyższych przepisów wynika zatem, iż regulacje wprowadzające opodatkowanie ryczałtem skierowane są do podmiotów, które zamierzają realizować proinwestycyjną strategię rozwoju, w szczególności poprzez systematyczne zwiększanie majątku trwałego albo poprzez wzrost wydatków na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników. W konsekwencji, jednym z warunków skorzystania z opodatkowania ryczałtem jest wzrost wydatków na cele inwestycyjne. Warunek ten uznawany jest za spełniony również w przypadku zwiększania przez podatnika wydatków na wynagrodzenia.

Opodatkowanie ryczałtem oznacza dla podatnika zmianę zasad w zakresie przedmiotu opodatkowania. Ustawa o CIT wprowadza w zakresie ryczałtu nowe kategorie dochodów (przedmiotu opodatkowania) nie podlegających reżimowi dotychczasowych przepisów ustawy. Dochodów tych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według ogólnych zasad CIT (art. 7 ustawy o CIT) dla celów ustalenia podstawy opodatkowania.

Zgodnie z art. 28m ust. 1 ustawy CIT, opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód odpowiadający:

 1. wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto przeznaczony:
  1. do wypłaty udziałowcom albo akcjonariuszom (dochód z tytułu podzielonego zysku) lub
  2. na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania ryczałtem (dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat);
 2. wysokości ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków);
 3. wysokości wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą (dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą);
 4. nadwyżce wartości rynkowej składników przejmowanego majątku lub wniesionego w drodze wkładu niepieniężnego ponad wartość podatkową tych składników (dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku) – w przypadku łączenia, podziału, przekształcenia podmiotów lub wniesienia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
 5. sumie zysków netto osiągniętych w każdym roku podatkowym stosowania opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej te zyski nie były zyskami podzielonymi lub nie zostały przeznaczone na pokrycie straty (dochód z tytułu zysku netto) – w przypadku podatnika, który zakończył opodatkowanie ryczałtem;
 6. wartości przychodów i kosztów podlegających zgodnie z przepisami o rachunkowości zarachowaniu w roku podatkowym i uwzględnieniu w zysku (stracie) netto, które nie zostały uwzględnione w tym zysku (stracie) netto (dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych).

Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy (art. 28m ust. 2 ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że Spółka z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 21 sierpnia 2019 r. na skutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalności gospodarczą. Spółka posiada jednego wspólnika, który posiada w niej 100% udziałów. Wnioskodawca w zeszłym roku podatkowym zatrudniał 9 osób na podstawie umów o pracę, na pełen etat przez ponad 300 dni w roku – nie wliczając w to udziałowców. Obecnie Spółka zatrudnia 11 osób w oparciu o umowę o pracę, na pełen etat, przez ponad 300 dni w roku – również nie wliczając w to udziałowców. Przychody Spółki za poprzedni rok podatkowy, tj. 2020 r. z uwzględnieniem kwoty należnego podatku VAT wyniosły 8.428.938,96 zł oraz w przyszłości nie będą przekraczać kwoty określonej w art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przychody operacyjne określone w art. 28j ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy stanowiły 10% wszystkich przychodów Spółki w roku 2020, a w przyszłości nie będą przekraczać 50% łącznego przychodu Spółki z prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka nie sporządza oraz nie będzie sporządzać sprawozdań finansowych zgodnie z MSR na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości. Spółka nie brała oraz nie będzie brać udziału w podziałach, łączeniach i w transakcjach wnoszenia wkładów niepieniężnych w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Spółka planuje zwiększać wydatki inwestycyjne przez nabywanie nowych środków trwałych. Spółka nie została postawiona w stan upadłości lub likwidacji w bieżącym roku podatkowym. Spółka nie prowadzi oraz nie będzie prowadzić działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz nie otrzymała decyzji o wsparciu, o którym mowa w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji. Spółka nie posiada oraz nie będzie posiadać udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułu uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, lub innego podmiotu, albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym. Jedynym udziałowcem Spółki jest obecnie osoba fizyczna. W przyszłości, jeżeli pojawi się taka potrzeba, udziały będą mogły obejmować wyłącznie osoby fizyczne. Obecnie Udziałowiec spółki nie posiada oraz nie będzie posiadał praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym. Osoba fizyczna, będąca jednocześnie jedynym udziałowcem spółki posiada więcej niż 5% udziałów w kapitale innej spółki. Spółka nie osiąga dochodów, które będą zwolnione z opodatkowania na zasadzie art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka nie stanowi przedsiębiorstwa finansowego, ani instytucji pożyczkowej. W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2021 r. przepisów regulujących tzw. estoński CIT, tj. 28c i następnych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca w terminie określonym w art. 28j ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy na tle przywołanych przepisów prowadzi do wniosku, że Wnioskodawca spełnia wynikające z art. 28j ust. 1 pkt 1-6 ustawy CIT warunki do opodatkowania uzyskiwanych dochodów ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Jednocześnie do Wnioskodawcy nie mają zastosowania przepisy wyłączające możliwość opodatkowania w tej formie określone w art. 28k ust. 1 cyt. ustawy. Wobec powyższego, o ile Wnioskodawca spełnieni pozostałe warunki przewidziane w art. 28c-28t ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym dotyczące terminowego złożenia zgłoszenia, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 7 cyt. ustawy, czy też konieczności poniesienia wydatków inwestycyjnych, to Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

Jednocześnie w rozliczeniu za rok podatkowy poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do ustalenia dochodu z przekształcenia spółki, o którym mowa w art. 7aa ust. 1 pkt 1 lit. c ww. ustawy, albowiem w okolicznościach przedstawionych we wniosku, pierwszy rok podatkowy Spółki po przekształceniu nie będzie jednocześnie pierwszym rokiem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Końcowo, Organ wydający niniejszą interpretację podkreśla, że jeżeli przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego będzie różnił się zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia. Należy też zauważyć, że na wnioskodawcy spoczywa obowiązek udowodnienia w toku ewentualnego postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi dla siebie korzystne skutki prawne.

Pełna weryfikacja przedstawionych we wniosku okoliczności możliwa jest jedynie w toku postępowania podatkowego lub kontrolnego, prowadzonego przez uprawnione do tego organy, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej. Postępowanie w sprawie dotyczącej wydania interpretacji indywidualnej jest postępowaniem szczególnym, mającym charakter uproszczony, odrębny od postępowania podatkowego, uregulowanego w dziale IV Ordynacji podatkowej. Wydając bowiem interpretację indywidualną Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przedstawia jedynie swój pogląd dotyczący wykładni treści analizowanych przepisów i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego (którego elementy przyjmuje, jako podstawę rozstrzygnięcia bez weryfikacji).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we …, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Źródło: https://sip.mf.gov.pl/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=616841&print=true&indexAccordionPanel=-1&pozi%E2%80%A6

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6