+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13 lipca 2022 r. sygn. 0111-KDIB1-2.4010.265.2022.1.MZA

 

 

 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13 lipca 2022 r. sygn. 0111-KDIB1-2.4010.265.2022.1.MZA

16 sie 2022 | CIT Estoński

Opis stanu faktycznego:

 X Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” albo „Wnioskodawca”) prowadzi działalność w zakresie dystrybucji profesjonalnego i domowego sprzętu gimnastycznego oraz świadczy usługi serwisowe i gwarancyjne tych urządzeń. Wnioskodawca prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym w Polsce oraz podlega opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych. Od 1 stycznia 2022 r. Spółka wybrała opodatkowanie na zasadach ryczałtu od dochodów spółek. Spółka jest podatnikiem spełniającym warunki o których mowa w art. 28j ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa lub u.p.d.o.p). W ramach swojej działalności Wnioskodawca ponosi koszty pośrednie, które dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy. W takim przypadku Spółka ujmuje je w koszty dla potrzeb bilansowych oraz podatkowych proporcjonalnie do okresu, którego dotyczą. Koszty, które Spółka rozlicza w ten sposób dotyczą między innymi ubezpieczenia samochodów osobowych, które obejmują zazwyczaj 12 miesięcy ale poszczególne miesiące wchodzą do różnych lat podatkowych oraz opłaty wstępnej w leasingu operacyjnym samochodów osobowych, która stanowi składnik wynagrodzenia leasingodawcy w okresie trwania umowy leasingowej. Opłata wstępna dotyczy okresu od 24 do 36 miesięcy. Jeśli samochód osobowy jest używany przez udziałowca Spółki do celów mieszanych wydatki ponoszone przez Spółkę w wysokości 50% tych wydatków stanowią podstawę opodatkowania ryczałtem jako dochody z tytułu ukrytych zysków.

Pytanie:

W którym okresie rozliczeniowym powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od dochodu spółek z tytułu ukrytych zysków?

Stanowisko DKIS:

Wykorzystywanie przez udziałowca samochodu osobowego Spółki do celów mieszanych jest ukrytym zyskiem i podlega opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek zgodnie z art. 28m ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy CIT w wysokości 50% wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem tych samochodów osobowych. Tym samym wydatki związane z używaniem samochodu osobowego, w tym wydatki związane z zakupem ubezpieczenia jak również wstępna opłata leasingowa, ponoszone są w związku z użytkowaniem składników majątku. W przypadku wykorzystania samochodu na tzw. cele mieszane, 50% tych wydatków stanowi ukryte zyski i podlega opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek. Odnosząc się do wątpliwości Spółki dotyczących ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych należy zauważyć, że na podstawę opodatkowania zgodnie z art. 28n ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT  składają się łączne dochody osiągane przez spółkę z ukrytych zysków oraz wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą (które stanowią wyodrębnione kategorie w art. 28m ust. 1 w pkt 2 i 3 ustawy o CIT). Podstawę opodatkowania w zakresie tych rodzajów dochodów ustala się w miesiącu wykonania danego świadczenia lub dokonania wypłaty lub wydatku. Skoro bezsprzecznie wydatkami związanymi z używaniem samochodu osobowego są wszelkie wydatki związane z wykorzystaniem samochodu, w tym składki na ubezpieczenie takiego samochodu czy wstępna opłata leasingowa to zasadnym jest przyjęcie, że momentem powstania obowiązku podatkowego od dochodu z tytułu ukrytych zysków jest  miesiąc poniesienia wydatku przez Spółkę. Istotne jest również odniesienie się do przepisu art. 28m ust. 4 pkt 2 ustawy o CIT z którego wynika, że do ukrytych zysków nie zalicza się m.in. wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych w wysokości 50% – w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej. Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że do podstawy opodatkowania ryczałtem należy wliczyć wartość świadczenia, przypadającego na dany miesiąc w wyniku podzielenia całkowitej wartości świadczenia  na okres trwania umowy ubezpieczenia lub umowy leasingu. W konsekwencji, stanowisko Spółki uznano za nieprawidłowe.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6