+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 września 2022 r. sygn. 0111-KDIB1-1.4010.381.2022.3.ŚS

 

 

 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 września 2022 r. sygn. 0111-KDIB1-1.4010.381.2022.3.ŚS

4 paź 2022 | CIT Estoński

Pytania:

  1. czy przychody osiągane z tytułu usług tworzenia dedykowanych systemów informatycznych na podstawie umów zawartych w formie ustnej bądź mailowej oraz udzielenie licencji w trybie art. 65 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi przychód z praw autorskich, a tym samym spełnia przesłanki art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
  2. czy wydatki związane z zakupem obligacji, walut wirtualnych, tokenów lub pochodnych instrumentów finansowych stanowić będą wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
  3. czy należności wypłacane na rzecz Prezesa Zarządu oraz wspólnika z tytułu zawartych umów (szczegółowo opisanych w stanie faktycznym – winno być: zdarzeniu przyszłym) stanowić będą dochód z tytułu ukrytych zysków, o których mowa art. 28m ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
  4. czy zaliczki na dywidendę wypłacane wspólnikom Spółki w pierwszym roku korzystania z ryczałtu od dochodów spółek będą opodatkowane zgodnie z zasadami art. 28m ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

 

Stanowisko DKIS:

  1. „Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że Spółka udziela oraz będzie udzielać licencji na korzystanie z wytworzonego oprogramowania, a zatem w istocie będzie uzyskiwać przychody z praw autorskich do wytwarzanego oprogramowania. Ponadto jak wynika z opisu sprawy przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie IT skupiona w szczególności na tworzeniu oraz rozwijaniu dedykowanego oprogramowania komputerowego. Tym samym Spółka osiąga dochody z tytułu usług tworzenia dedykowanych systemów informatycznych. Zatem charakter prowadzonej działalności gospodarczej wypełnia dyspozycję przepisu art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy o CIT i wyłącza Spółkę z możliwości korzystania z ryczałtu od dochodów spółek, jako formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Tym samym nie można zgodzić się ze stanowiskiem Państwa, że Spółka sprzedając dedykowane systemy informatyczne w formie Licencji ma prawo do korzystania z opodatkowania ryczałtem od dochodów Spółek ze względu na nie objęcie jej działalności przychodami z praw autorskich, o których mowa w art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy CIT.”
  2. Zatem reinwestowanie wypracowanego zysku w obligacje, waluty wirtualne, tokeny lub pochodne instrumenty finansowe nie są uznane za wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą (dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą), o którym mowa w art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy CIT, bowiem wiążą się one z inwestowaniem środków finansowych w ramach działalności gospodarczej w celu uzyskiwania przychodu w przyszłości.”
  3. „W świetle powyższego Państwa stanowisko do pytania oznaczonego we wniosku nr 3 w kwestii ustalenia, czy należności wypłacane na rzecz Prezesa Zarządu oraz wspólnika stanowić będą dochód z tytułu ukrytych zysków, o których mowa art. 28m ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu zawartej:

– umowy najmu samochodu osobowego zawartej ze wspólnikiem,

– umowy o wytwarzanie oprogramowania oraz nadzór – jest prawidłowe (nie jest ukrytym zyskiem),

– umowy najmu sprzętu komputerowego,

 – umowy najmu nieruchomości,

– umowy dzierżawy znaku towarowego  – jest nieprawidłowe (stanowi ukryty zysk)”.

4. Zatem, kwota wypłaconej wspólnikom zaliczki na poczet dywidendy w pierwszym roku korzystania z ryczałtu od dochodów spółek będzie opodatkowana w okresie stosowania przez Spółkę zasad określonych w Rozdziale 6b ustawy CIT i będzie stanowiła podstawę opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, na podstawie art. 28m ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 ustawy CIT”.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6