+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 sierpnia 2022 sygn. 0111-KDIB1-3.4010.310.2022.2.MBD

 

 

 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 sierpnia 2022 sygn. 0111-KDIB1-3.4010.310.2022.2.MBD

16 sie 2022 | CIT Estoński

Pytanie:

Czy zgodnie z art. 28m ust. 1 pkt 2 lub 3 wypłata wynagrodzenia z tytułu Umowy biurowo-administracyjnej oraz Umowy na usługi informatyczne będą podlegać opodatkowaniu ryczałtem od dochodów przekształconej spółki?

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wypłata wynagrodzenia z tytułu Umowy biurowo-administracyjnej oraz Umowy na usługi informatyczne nie będą stanowić ukrytych zysków (dochodu z tytułu ukrytych zysków) oraz nie będą stanowić wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Stanowisko DKIS:

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Powyższy przykład prowadzi do wniosku, że wypłacane wynagrodzenie z tytułu Umowy biurowo-administracyjnej oraz Umowy na usługi informatyczne, nie spełni dyspozycji jedynie art. 28m ust. 3 pkt 3 ustaw o CIT, o ile ustalony został na warunkach rynkowych. Nie oznacza to jednak, że inne przesłanki wskazane w art. 28m ust. 3 ustawy o CIT, nie zostaną spełnione.

Przepis art. 28m ust. 3 ustawy o CIT wskazuje, że za ukryty zysk uznaje się każde świadczenie, którego beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest wspólnik lub inny podmiot powiązany i które jest wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, innym niż podzielony zysk. W praktyce może to oznaczać np. świadczenia powstałe w wyniku uzgodnień, których nie zawarłyby podmioty niepowiązane. Ocena czy transakcja mogłaby zostać zawarta między podmiotami niepowiązanymi nie powinna się zatem ograniczać jedynie do oceny ustalonej ceny transakcji (według wartości rynkowej) ale powinna również uwzględnić fakt czy doszłoby w ogóle do zawarcia danej transakcji, gdyby nie uczestniczyły w niej podmioty powiązane (tj. czy doszłoby do takiej transakcji między podmiotami niepowiązanymi). Dokonując takiej oceny należy uwzględnić potrzeby spółki z punktu widzenia przedmiotu jej działalności, zasadności zakupu lub świadczenia takiej transakcji w aspekcie sytuacji majątkowej spółki czy faktycznych jej potrzeb biznesowych.

Należy podkreślić, że ocena okoliczności wpływu powiązań pomiędzy podmiotami na zasadność i racjonalność zawartej umowy, w tym zasad rynkowych przy jej zawieraniu, nie może być dokonywana w postępowaniu interpretacyjnym. Dokładne zbadanie okoliczności zawartej transakcji pomiędzy spółką a podmiotem powiązanym pod kątem spełnienia/niespełnienia przesłanek do uznania/nieuznania dokonanych wypłat z tytułu Umowy biurowo-administracyjnej oraz Umowy na usługi informatyczne za ukryte zyski zdefiniowane w art. 28m ust. 3 ustawy o CIT możliwe jest w postępowaniu podatkowym, w wyniku analizy i oceny wszelkich dowodów i okoliczności faktycznych mających znaczenie dla sprawy.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6