+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 września 2022 r. sygn. 0111-KDIB1-2.4010.404.2022.1.ANK

 

 

 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 września 2022 r. sygn. 0111-KDIB1-2.4010.404.2022.1.ANK

4 paź 2022 | CIT Estoński

Pytania:

  1. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania dochodu z ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy o CIT i zapłacenia w związku z tym Ryczałtu w zakresie części odsetkowej Pożyczki, objętej czynnością zwolnienia Spółki z długu przez Wspólnika?
  2. Czy zwolnienie Spółki z długu w zakresie części odsetkowej Pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
  3. czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania dochodu w CIT z tytułu wypracowanego zysku netto oraz dochodu z podzielonego zysku albo z tytułu rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto, uwzględniającego część odsetkową Pożyczki, która podlegała zwolnieniu z długu? Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, nie będzie On zobowiązany do rozpoznania dochodu w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie części odsetkowej Pożyczki, ani dochodu w ramach Ryczałtu i dochodu z ukrytych zysków, objętej czynnością zwolnienia Spółki z długu przez Wspólnika.

Stanowisko DKIS:

  1. „W sprawie opisanej we wniosku beneficjentem w związku z umorzeniem zobowiązań odsetkowych w formie zwolnienia z długu będzie Spółka (podatnik ryczałtu) a nie jej udziałowiec/wspólnik (osoba fizyczna) lub podmiot powiązany. Wobec czego czynność zwolnienia Spółki z długu w zakresie części odsetkowej Pożyczki nie będzie ukrytym zyskiem.

Przy ocenie wydatków kwalifikujących się do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, jak wskazano powyżej, należy się posiłkować kwalifikacją wydatków do kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, wynikającą z praktyki podmiotu jak również orzecznictwa sądowo-administracyjnego.

W opisanej we wniosku sprawie nie dochodzi również do „wydatku” tylko do przysporzenia po stronie Spółki/zmniejszenia kosztów w związku z czym wzrośnie wynik finansowy Spółki. Wobec czego czynność zwolnienia Spółki z długu w zakresie części odsetkowej Pożyczki nie będzie również wydatkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 jest zatem prawidłowe.”

2.„Zgodzić należy się zatem z Wnioskodawcą, że zwolnienie Spółki z długu w zakresie części odsetkowej Pożyczki nie podlega opodatkowaniu przez Spółkę będącą w reżimie ryczałtu od dochodów spółek – podatkiem dochodowym od osób prawnych w ramach ogólnych zasad opodatkowania które stosują podmioty nie opodatkowane ryczałtem od dochodów spółek.”

3. „Dochód z tytułu umorzenia odsetek od pożyczki (zwolnienie z długu), która została udzielona przez wspólnika Spółki, która jest opodatkowana w formie ryczałtu od dochodów spółek wystąpi w razie powstania dochodu odpowiadającego:

1) wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto przeznaczony:

a) do wypłaty udziałowcom, akcjonariuszom albo wspólnikom (dochód z tytułu podzielonego zysku) lub

b) na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania ryczałtem (dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat);

lub

2) sumie zysków netto osiągniętych w każdym roku podatkowym stosowania opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej te zyski nie były zyskami podzielonymi lub nie zostały przeznaczone na pokrycie straty (dochód z tytułu zysku netto) – w przypadku podatnika, który zakończył opodatkowanie ryczałtem.

Powyższe wynika z faktu, że przysporzenie odpowiadające wartości umorzonych odsetek od Pożyczki Wnioskodawca zaksięguje w księgach rachunkowych jako zyski z przychodów finansowych, zatem Umorzenie części odsetkowej Pożyczki wpłynie na wynik finansowy netto Spółki poprzez zwiększenie jej zysków. Co zostało wskazane przez Wnioskodawcę w opisie sprawy i nie podlegało ocenie w wydanej interpretacji.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 jest zatem prawidłowe.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6