+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

 

 

 

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

4 lip 2018 | Aktualności

W dniu 13 lipca wejdzie w życie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która zastąpi ustawę o tej samej nazwie z dnia 16 listopada 2000 r.

Ustawa znajdzie zastosowanie w stosunku do  podmiotów mieszczących się w  definicji tzw. instytucji obowiązanej, a więc głównie podmiotów rynku finansowego, ale również przedsiębiorców przyjmujący lub dokonujących płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 10.000 euro (dotychczas kwota ta była wyższa i wynosiła 15.000 euro).

Nowa przepisy nakładają na przedsiębiorców szereg obowiązków w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, które określone zostały w art. 33 ustawy. Środki te polegają w szczególności na konieczności identyfikacji klienta tj. na ustaleniu, w przypadku osoby fizycznej, m.in. jej imienia, nazwiska, nr PESEL, obywatelstwa serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość, adresu zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej- nazwy (firmy), formy organizacyjnej, adresu siedziby lub adresu prowadzenia działalności oraz NIP. Inne środki bezpieczeństwa to ustalenie struktury własności i kontroli (w przypadku klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej), ocena stosunków gospodarczych i, stosownie do sytuacji, uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru, a także bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta.

Ustawa przewiduje ponadto kary administracyjne, do których zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy zalicza się:

  1. publikację informacji o instytucji obowiązanej oraz zakresie naruszenia przepisów ustawy przez tę instytucję w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  2. nakaz zaprzestania podejmowania przez instytucję obowiązaną określonych czynności;
  3. cofnięcie koncesji lub zezwolenia albo wykreślenie z rejestru działalności regulowanej;
  4. zakaz pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym przez osobę odpowiedzialną za naruszenie przez instytucję obowiązaną przepisów ustawy, przez okres nie dłuższy niż rok;
  5. karę pieniężną.

Przy ustalaniu rodzaju kary oraz jej wysokości uwzględniona zostanie waga naruszenia i czas jego trwania, zakres odpowiedzialności instytucji obowiązanej, możliwości finansowe instytucji obowiązanej, skalę korzyści osiągniętych lub strat unikniętych przez instytucję obowiązaną (jeżeli można te korzyści lub straty ustalić), straty poniesione przez osoby trzecie w związku z naruszeniem, stopień współpracy instytucji obowiązanej z organami właściwymi w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także uprzednie naruszenia przepisów ustawy przez instytucję obowiązaną.

Przewidziane w ustawie kary pieniężne są wysokie, mogą bowiem sięgać do wysokości dwukrotności kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez instytucję obowiązaną w wyniku naruszenia albo – w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kwoty tej korzyści lub straty – do wysokości równowartości kwoty 1 000 000 euro.

Na mocy nowych przepisów uruchomiony zostanie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, który zacznie funkcjonować od 13 października 2019r. Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji zobowiązane będą spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczona odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych). Informacje na temat beneficjentów mają być zgłaszane do Rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółek do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zmiany przekazanych informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany. W razie niedopełnienia obowiązku zgłaszania informacji do rejestru ww. terminie na spółkę może zostać nałożona kara pieniężna do wysokości 1 000 000 zł.

Co istotne, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez instytucję obowiązaną obowiązków ustawowych, na członka organu zarządzającego takiej instytucji może zostać nałożona kara pieniężna do wysokości 1 000 000 zł.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6