+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

NSA potwierdził możliwość wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

 

 

NSA potwierdził możliwość wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

26 lut 2018 | Aktualności

6 października 2017 r. NSA w składzie siedmiu sędziów podjął następującą uchwałę (sygn. akt I FPS 1/17):

„Podstawą wznowienia postępowania, o której mowa w art. 272 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369) może być orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydane w trybie pytania prejudycjalnego, nawet jeżeli to orzeczenie nie zostało doręczone stronie wnoszącej skargę o wznowienie postępowania”.

Zgodnie z art.  272 § 3 P.p.s.a. można żądać wznowienia postępowania, gdy potrzeba taka wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na podstawie umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską. NSA potwierdził, że rozstrzygnięciem takim jest także wyrok TSUE wydany w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne dotyczące wykładni prawa unijnego, jeżeli z wyroku tego wynika, że prawomocny wyrok polskiego sądu administracyjnego oparty był na błędnej wykładni prawa UE.

Uchwała NSA została podjęta w związku z prawomocnym rozstrzygnięciem, w którym sąd krajowy przyjął, iż brak spełnienia przez sprzedawcę wymogu formalnego uzyskania od nabywców w terminie miesięcznym oświadczeń o przeznaczeniu oleju napędowego na cele opałowe pozbawia dostawcę prawa do preferencyjnego opodatkowania. Z późniejszego wyroku TS w sprawie ROZ-Świt, C–418/14 wynikało z kolei, że taka wykładnia jest niezgodna z unijną zasadę proporcjonalności w sytuacji, gdy mimo braków formalnych przeznaczenie oleju opałowego nie budzi wątpliwości. NSA stwierdził, że wyrok TS stanowi podstawę do wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego, mimo iż nie został on wydany w sprawie dotyczącej skarżącego i nie został mu doręczony. W takim przypadku, zdaniem NSA, termin na wniesienie skargi o wznowienie wynosi 3 miesiące i biegnie od daty publikacji wyroku TS w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Przedmiotowa uchwała daje możliwość wzruszenia prawomocnego rozstrzygnia, które w świetle późniejszego wyroku TS okazało się niezgodne z prawem unijnym. Skorzystanie z tej możliwości będzie jednak wymagało regularnego monitorowania orzecznictwa TS z uwagi na krótki termin na złożenie skargi.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6