+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Obligatoryjna dematerializacja akcji na okaziciela i akcji imiennych w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych

 

 

 

Obligatoryjna dematerializacja akcji na okaziciela i akcji imiennych w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych

11 gru 2019 | Aktualności

Tegoroczna nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadza nowe obowiązki dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. Do najważniejszych zmian należy obligatoryjna dematerializacja (zmiana formy akcji z papieru wartościowego na zapis w systemie teleinformatycznym) akcji spółek akcyjnych i komandytowo akcyjnych, które nie podlegają obowiązkowej dematerializacji na podstawie odrębnych przepisów. Zgodnie z nowymi przepisami akcje spółki niebędącej spółką publiczną podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym w postaci elektronicznej przez uprawniony podmiot.

W związku z wprowadzaną zmianą, ustawa zakłada istnienie rejestru akcjonariuszy, w którym ujawniane będą akcje rejestrowe i wszystkie prawa z nimi związane. Prowadzenie rejestru akcjonariuszy powierzone zostanie podmiotom kwalifikowanym, tj. uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Decyzję o wyborze prowadzącego rejestr podejmować będzie w drodze uchwały walne zgromadzenie, natomiast przy zawiązaniu spółki wyboru będą dokonywać założyciele. Z wybranym podmiotem spółka będzie zawierać umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. Ustawa zawiera szczegółowe wskazanie zakresu danych ujawnianych w rejestrze akcjonariuszy, a także szczegółowo określa warunki i tryb dokonywania wpisu w rejestrze akcjonariuszy, a także zasad składania dokumentów akcji w spółce przez akcjonariuszy, w tym wzywania akcjonariuszy do składania tych dokumentów. W związku z wprowadzeniem rejestru akcjonariuszy, nowe przepisy stanowią, iż za akcjonariusza będzie uważana tylko osoba, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.

Z niedopełnieniem obowiązków określonych nowymi przepisami, Ustawodawca przewiduje dla osób uprawnionych samodzielnie, lub łącznie z innymi osobami do prowadzenia spraw spółki karę grzywny do 20.000 zł.

Ponadto, ustawa wprowadza obowiązek posiadania przez każdą spółkę akcyjną i komandytowo-akcyjną strony internetowej, na której będą publikowane informację dla akcjonariuszy.

Spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne do 1 stycznia 2020 r. będą zobowiązane do ujawnienia adresu strony internetowej w KRS, do 30 czerwca 2020 będą zobowiązane do zawarcia umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy, oraz dokonać pierwszego wezwania do złożenia dokumentów akcji. Od 1 stycznia 2021 wszystkie akcje spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych będą musiały mieć formę zdematerializowaną (tj. zapisu cyfrowego).

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6