+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Odrzucenie reklamacji konsumenta i co dalej?

 

 

 

Odrzucenie reklamacji konsumenta i co dalej?

16 sty 2017 | Aktualności

W dniu 10 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, która pozwala na rozstrzyganie sporów konsumenckich w drodze polubownej, tj. poprzez mediację lub arbitraż.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż udział w tego rodzaju procedurze jest dobrowolny zarówno dla przedsiębiorcy, jak i konsumenta. A zatem, jeśli jedna ze stron nie wyrazi na to zgody, nie będzie możliwe skorzystanie z polubownych metod rozwiązania sporów. Wyjątkiem jest postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym, gdzie przedsiębiorca jest zobowiązany do udziału w postępowaniu.

Co istotne, nie każdy podmiot będzie mógł prowadzić postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Mianowicie tylko podmiot wpisany do Rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Rejestr dostępny na stronie internetowej UOKiK), będzie uprawniony do prowadzenia tego postępowania. Podmioty uprawnione to instytucje utworzone na stałe, które oferują niezależne, bezstronne i przejrzyste kierowanie postępowaniem. Nie zalicza się do nich wewnętrznych działów reklamacji firmy, czyli pracowników zatrudnionych wyłącznie przez przedsiębiorcę.

Powyższe zmiany nakładają na przedsiębiorców pewne obowiązki. Otóż przedsiębiorcy, którzy wyrazili wolę korzystania z pozasądowego systemu rozwiązywania sporów lub którzy są zobowiązani do tego z mocy prawa (dotyczy to podmiotów rynku finansowego) mają obowiązek poinformować konsumentów o podmiocie uprawnionym, który jest dla nich właściwy. Informacja taka, jest udostępniana w sposób zrozumiały i łatwo dostępny dla konsumenta, np. na stronie internetowej przedsiębiorcy lub we wzorach umów zawieranych z konsumentami i powinna zawierać, co najmniej adres strony internetowej podmiotu uprawnionego.

Kolejny obowiązek przedsiębiorcy wiąże się z nierozwiązaniem sporu w trybie reklamacji. Wówczas przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazania konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenia o tym, czy zamierza wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania (lub czy wyraża na to zgodę), wskazują równocześnie podmiot uprawniony bądź oświadczenie o tym, że odmawia udziału. Podkreślenia wymaga, iż niezłożenie żadnego oświadczenia uznawane jest za wyrażenie zgody na udział w postępowaniu.

Jeśli chodzi o przedsiębiorców prowadzących sprzedaż przez Internet, ustawodawca nałożył na nich obowiązek podania na swoich stronach internetowych łącza elektronicznego do platformy ODR, która jest interaktywną stroną internetową stanowiącą jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowo rozwiązać spór (ODR – Online Dispute Resolution).

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6