NSA oddalił skargę podatnika, którego rozliczenia zostały zakwestionowane przez organy skarbowe

TSUE wyjaśnił, że zakup towarów sprzedanych w późniejszym terminie (po ich zużyciu) jako odpadów, nie prowadzi do zerwania ścisłego i bezpośredniego związku między prawem do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu, a wykorzystaniem do transakcji opodatkowanych. Jeżeli więc sprzedaż towarów kwalifikowanych jako odpady była opodatkowana, to utrzymane zostało prawo do odliczenia i nie ma obowiązku korekty odliczonego VAT.

W odniesieniu do towarów zniszczonych i zutylizowanych TSUE stwierdził, że co do zasady, gdy przedsiębiorca wycofuje z bilansu taki towar uznany za niemożliwy do wykorzystania w ramach działalności, to wymagana jest korekta podatku naliczonego. Jeżeli jednak takie zniszczenie zostanie prawidłowo udowodnione lub uzasadnione, a towar obiektywnie utracił wszelką użyteczność, podatnik nie ma obowiązku korygowania kwot odliczenia.

Omawiany wyrok zapadł w sprawie bułgarskiej, lecz ze względu na harmonizację przepisów o VAT ma znaczenie również dla polskich przedsiębiorców.

Wyrok TSUE z 4 maja 2023 r., sygn. C-127/22