POLSKI ŁAD - ulga dla rodzin „2+4”

Wraz z wejściem w życie przepisów dotyczących Polskiego Ładu podatnicy będą mogli dla przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 roku skorzystać z nowej ulgi dla rodzin „2+4”.

Ulga jest dedykowana dla podatników, którzy w stosunku do co najmniej czwórki dzieci wykonywali władzę rodzicielską, pełnili funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nimi zamieszkiwało, lub sprawowali funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywali ciążące na nich obowiązki alimentacyjne albo sprawowali funkcję rodziny zastępczej.

Ulga będzie polegała na objęciu przychodów do wysokości 85 528 zł zwolnieniem przedmiotowym zgodnie z dodanym przepisem art. 21 ust. 1 pkt 153 PIT uzyskanych:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
  • z umów zlecenia, a także
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej (opodatkowanych na zasadach ogólnych według skali podatkowej, podatkiem liniowym, stawką 5% przy uldze IP BOX, a także ryczałtem ewidencjonowanym).

Zgodnie z przepisem art. 27ea ust. 1 pkt. 2 PIT pod pojęciem dzieci w ww. znaczeniu należy rozumieć dzieci:

  • małoletnie,
  • pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, jeżeli w roku podatkowym dzieci te m.in. nie stosowały opodatkowania podatkiem liniowym.

Istotne jest również, że ulga przysługuje rodzicom niezależnie od tego, czy wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami.