Przeciwdziałanie kradzieży spółek – nowe przepisy

Z dniem 21 czerwca 2021 r. wejdzie w życie zmiana ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, wprowadzająca możliwość automatycznego przesyłania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informacji o:

  • zarejestrowaniu w systemie teleinformatycznym sprawy obejmującej numer w Rejestrze, sygnaturę sprawy i datę rejestracji sprawy albo – przy czym informacja jest przesyłana automatycznie po zarejestrowaniu w systemie teleinformatycznym sprawy dotyczącej podmiotu, którego numer w Rejestrze wskazano;
  • dokonaniu wpisu w pozycji Rejestru obejmującej numer w Rejestrze, sygnaturę sprawy, datę dokonania wpisu i numer wpisu (dotyczącą podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) – informacja jest przesyłana automatycznie po dokonaniu wpisu w pozycji Rejestru podmiotu, którego numer w Rejestrze wskazano.

Powyższe informacje będą przesyłane każdemu, kto za pośrednictwem tego systemu wskazał numer w Rejestrze danego podmiotu.

Dodatkowo informacje te będą przesyłane przez wskazany okres, nie dłuższy niż rok lub do chwili złożenia rezygnacji z otrzymywania tych informacji. Możliwe jest przedłużenie tego okresu, przy czym każdorazowo okres ten nie może być dłuższy niż rok.

Maksymalny limit jednoczesnego przesłania informacji obejmuje 50 podmiotów.