+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Podsumowanie zasad zwrotu subwencji PFR MIKRO i MŚP

 

 

 

Podsumowanie zasad zwrotu subwencji PFR MIKRO i MŚP

5 lis 2020 | Aktualności

Przypominamy o zasadach rozliczania kwoty uzyskanej subwencji z PFR dla mikroprzedsiębiorców oraz MŚP. W każdym przypadku przedsiębiorca zobowiązany jest zwrócić 25% kwoty subwencji. Poniżej skrótowo najważniejsze przesłanki pozwalające uniknąć zwrotu subwencji na wyższym poziomie.

MIKROPRZEDSIĘBIORCA

Umorzenie 75% subwencji (zwrot tylko obowiązkowych 25% subwencji) następuje, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

  1. działalność gospodarcza będzie prowadzona przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji oraz
  2. średnia liczba pracowników w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego datę zawarcia umowy zostanie utrzymana na poziomie 100%.

Dodatkowy zwrot do 50% subwencji będzie konieczny, w przypadku gdy:

Przedsiębiorca wprawdzie prowadzi działalność gospodarczą przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji

ale

Nastąpił spadek średniej liczby pracowników w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego datę zawarcia umowy, przy czym:

– jeżeli średnie zatrudnienie utrzymane zostanie na poziomie od 50 – 100% – wówczas należy zwrócić dodatkowo od 0% do 50% subwencji – proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia, lub

– jeżeli średnie zatrudnienie utrzymane zostanie na poziomie niższym od 50% – wówczas należy  zwrócić dodatkowo 50% subwencji,

Przedsiębiorca będzie zobligowany do zwrotu 100 % subwencji w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej) lub w przypadku gdy nastąpi otwarcie likwidacji przedsiębiorcy w jakimkolwiek czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej.

MAŁY I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA

Umorzenie 75% subwencji (zwrot tylko obowiązkowych 25% subwencji) następuje, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

  1. działalność gospodarcza będzie prowadzona przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji oraz
  2. poziom zatrudnienia zostanie utrzymany na poziomie co najmniej 100% oraz
  3. wykazana zostanie strata gotówkowa na sprzedaży większa niż̇ 25% wartości subwencji.

Dodatkowy zwrot do 50% subwencji będzie konieczny, w przypadku gdy:

strata gotówkowa na sprzedaży będzie mniejsza niż 25% subwencji – należy zwrócić nie więcej niż 25% subwencji, proporcjonalnie do wielkości straty, czyli im mniejsza strata tym większy procent zwrotu.

Skumulowana strata gotówkowa na sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym przedsiębiorca odnotował stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym udzielona została subwencja finansowa, rozumiana jest w zależności od formy działalności jako:

  • dla przedsiębiorców prowadzących pełną rachunkowość́ – odzwierciedlona w rachunku wyników strata na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów,
  • dla przedsiębiorców rozliczających się̨ na podstawie księgi przychodów i rozchodów –  kwota wykazanej straty,
  • dla przedsiębiorców rozliczających się̨ na podstawie karty podatkowej lub na ryczałcie – skumulowany spadek przychodów ze sprzedaży,

oraz

nastąpi spadek średniej liczby pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę̨ zawarcia Umowy, w stosunku do średniego stanu zatrudnia w 2019 r., obliczanego jako średnia z liczby pracowników na dzień́ 31 grudnia 2019 r. oraz 30 czerwca 2019 r, przy czym:

  • jeżeli średnie zatrudnienie utrzymane zostanie na poziomie od 50 – 100% – wówczas należy zwrócić dodatkowo od 0% do 25% kwoty subwencji finansowej– proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia,
  • jeżeli średnie zatrudnienie utrzymane zostanie na poziomie niższym od 50% – wówczas należy zwrócić dodatkowo od 25% kwoty subwencji finansowej.

Przedsiębiorca będzie zobligowany do zwrotu 100 % subwencji w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej) lub w przypadku gdy nastąpi otwarcie likwidacji przedsiębiorcy w jakimkolwiek czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej.

W przypadku utrzymania stanu zatrudnienia należy pamiętać o zasadach przeliczania ilości osób zatrudnionych:

Pracownicy – sumujemy ułamkowe części etatów, 1 etat = 1 pracownik. W przypadku ułamkowych etatów osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy należy zsumować ułamkowe części etatów. Wynik sumowania nie musi być liczbą całkowitą

Zleceniobiorcy (osoby zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne) – każda osoba liczona jest jako 1 etat = 1 pracownik, bez względu na ilość wypracowanych godzin

Osoby na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych – każda osoba liczona jest jako 1 etat = 1 pracownik, bez względu na wielkość etatu sprzed urlopu,

Należy pamiętać, że PFR ocenia stan zatrudnienia wg dokumentów ZUS – zatrudniony musi więc widnieć w zestawieniu osób zgłoszonych przez płatnika do ubezpieczeń społecznych.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6