+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Rewolucyjne zmiany w dokumentowaniu transakcji z podmiotami powiązanymi od stycznia 2017 roku !

 

 

 

Rewolucyjne zmiany w dokumentowaniu transakcji z podmiotami powiązanymi od stycznia 2017 roku !

15 gru 2016 | Aktualności

Wraz z 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie szereg zmian w przepisach o cenach transferowych. Zmianie ulegną regulację zawarte zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT), jak również ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej
ustawa o CIT).

Co się zmieni? Poniżej charakteryzujemy najważniejsze zmiany:

  1. Zmiana kryterium uznawania podmiotów za powiązane (podwyższenie limitu udziału w kapitale innego podmiotu).

Od 1 stycznia 2017 roku posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 25%. (tak art. art. 11 ust. 5a ustawy o CIT oraz art. 25 ust. 5a ustawy o PIT). W dotychczasowej regulacji było to 5%.

  1. Zmiana zakresu podmiotowego i przedmiotowego obowiązku dokumentacyjnego.

Nowe brzmienie przepisów art. 25a ustawy o PIT oraz 9 ust. 1 ustawy o CIT wprowadza istotne zmiany wpływające na obowiązek dokumentacyjny. W dużym uproszczeniu zmiany polegają na:

1) wyłączenie z obowiązku sporządzania dokumentacji przedsiębiorców z uwagi na skalę prowadzonej działalności, tj. prowadzących działalność w skali mikro, którą ustala się na podstawie progu przychodów (o przychodach do 2.000.000 euro). Regulacje będą ujęte w przepisach art. 9a ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 25a ust. 1 ustawy o PIT,

2) nałożenie nowych obowiązków na podmioty powiązane prowadzące działalność w skali dużej i średniej:

– konieczność sporządzania dokumentacji grupowej (tzw. master file) – będzie ciążył na podmiotach osiągających przychody lub koszty powyżej 20.000.000 euro (regulacja wprowadzana przez przepis art. 9a ust. 2d ustawy o CIT oraz art. 25a ust. 2d ustawy o PIT),

– konieczność sporządzenia w ramach dokumentacji na poziomie lokalnym dodatkowego elementu, w postaci analizy danych podmiotów niezależnych – obowiązek będzie obciążał podmioty powiązane osiągające przychody lub koszty powyżej progu 10.000.000 euro (przyszły przepis art. 9a ust. 2b pkt 2 ustawy o CIT oraz art. 25a ust. 2b pkt 2 ustawy o PIT),

– wprowadzenie dla podmiotów powiązanych prowadzących działalność w skali dużej i średniej (próg przychodów powyżej 10.000.000 euro) nowego obowiązku w postaci dołączenia do zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (obowiązek wprowadzony przez przepisy art. 27 ust. 5 ustawy o CIT oraz art. 45 ust. 9 ustawy o PIT);

– nałożenie nowego obowiązku w postaci raportowania według krajów (country-by-country reporting), który będzie ciążył wyłącznie na największych podmiotów powiązanych, tj. osiągających powyżej 750.000.000 euro przychodów (obowiązek ujęty w  przepisie art. 27 ust. 6 ustawy o CIT).

  1. Nowy obowiązek – sporządzanie dokumentacji w roku następnym:

Nowa regulacja przewiduje, iż w przypadku wystąpienia w danym roku obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej ze względu na dokonywanie transakcji z podmiotami powiązanymi, obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej ciąży na podatniku również w roku kolejnym, bez względu na dodatkowe kryteria – w szczególności limity i progi (regulacja ujęta w przepisach art. 25a ust. 1a ustawy o PIT oraz art. 9a ust. 1a ustawy o CIT).

  1. Wprowadzenie przepisów określających dane wymagane w dodatkowej dokumentacji:

Regulacja została ujęta w przepisach art. 25a ust. 2b-2i ustawy o PIT oraz art. 9a ust. 2b-2i ustawy o CIT. Wśród grup tych danych warto wymienić:

1) opis transakcji lub innych zdarzeń,

2) opis informacji finansowych podatnika pozwalający na dokonanie porównań,

3) informacje o podatniku (przedmiot i zakres działalności, struktura organizacyjna, zarządzanie, strategia gospodarcza, warunki w jego branży – otoczenie konkurencyjne),

4) dokumenty:

– umowy i porozumienia z podmiotami powiązanymi,

– porozumienia w sprawach podatku dochodowego zawarte z administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska.

  1. Wyłączenie niektórych transakcji z obowiązku dokumentacyjnego:

Chodzi w szczególności o transakcje w których cena lub sposób określenia ceny przedmiotu takiej transakcji wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych (w tym zakresie należy wymienić przede wszystkim porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych przewidziane w przepisie art. 20a i n. Ordynacji podatkowej).

  1. Regulacja umożliwiająca organom podatkowym oraz organom kontroli skarbowej żądania dodatkowej dokumentacji:

Jest to instrument umożliwiający organom badanie, czy nie nastąpiło zaniżenie wartości transakcji w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. Wówczas pomimo nieprzekroczenia limitów, organy będą mogły żądać dokumentacji. (instrument został wprowadzony przepisami art. 25a ust. 4a ustawy o PIT oraz art. 9a ust. 4a ustawy o CIT).

  1. Wprowadzenie obowiązku składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji w terminie złożenia rocznego zeznania podatkowego ( 25a ust. 7 ustawy o PIT oraz art. 9a ust. 7 ustawy o CIT).
  1. Wprowadzenie obowiązku dołączania do zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania o transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym (przepisy art. 45 ust. 9-11 ustawy o PIT oraz 27 ust. 5-9 ustawy o CIT).

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6