+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Rozliczenie akcyzy z paneli fotowoltaicznych

 

 

 

Rozliczenie akcyzy z paneli fotowoltaicznych

10 sty 2022 | Aktualności

Od 1 lipca 2021 r. zaczął obowiązywać nowododany art. 24e ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z jego treścią z obowiązku składania deklaracji podatkowych z tytułu tego podatku zwolnione są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy.

W praktyce pojawiły się wątpliwości w stosowaniu ww. przepisu. Mianowice, czy osoba prowadząca działalność gospodarczą, która założyła na dachu swojego domu instalację fotowoltaiczną, będzie zobowiązana do składania deklaracji podatkowych z tytułu zużywania na potrzeby własne i rodziny, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, energii elektrycznej pochodzącej z instalacji.

W ubiegłym roku zainteresowana podatniczka złożyła wniosek o interpretację, zadając pytanie czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w innym miejscu niż miejsce założonej instalacji, wytwarzająca i zużywająca energię elektryczną, wyprodukowaną za pośrednictwem instalacji na dachu domu, jest zobowiązana do składania deklaracji podatkowych z tytułu wytwarzania energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię mimo objęcia tego wytwarzania zwolnieniem z akcyzy.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, w przypadku zużycia energii elektrycznej podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Jak już wyżej wskazano zgodnie z art. 24e ustawy osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy, nie składają deklaracji podatkowych. Ponadto, zgodnie z treścią par. 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego z dnia 28 czerwca 2021 r. zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię.

Na tle nowego brzmienia art. 24e ust. 2 ustawy wnioskodawczyni powzięła wątpliwość, czy jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, jednocześnie wytwarzająca energię elektryczną za pośrednictwem instalacji, zainstalowanej na prywatnym domu, zużywając ją na własne potrzeby (nie wykorzystując wytworzonej energii do prowadzenia działalności gospodarczej) nadal ma obowiązek składania deklaracji akcyzowych (formularz: AKC/H). Podatniczka przedstawiając swoje stanowisko twierdziła, że nie ma ona obowiązku składania takiej deklaracji.

Dyrektor KIS w interpretacji z 2 grudnia 2021 r. (nr 0111-KDIB3-3.4013.306.2021.1.PJ) potwierdził stanowisko wnioskodawczyni. Organ uznał, że zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych obejmuje również osoby fizyczne, które wprawdzie prowadzą działalność gospodarczą, ale energię elektrycznej pochodzącą z instalacji fotowoltaicznej o mocy poniżej 1 MW, która podlega zwolnieniu z podatku, zużywają na potrzeby własne i rodziny, nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Stanowisko przedstawione przez dyrektora KIS jest oceniane pozytywnie. Przyjęcie innego stanowiska prowadziłoby do sytuacji, w której każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana byłaby do składania deklaracji podatkowej niezależnie od sposobu wykorzystywania energii elektrycznej pochodzącej z instalacji fotowoltaicznych.

Wydana interpretacja nie rozwiała jednak wszystkich wątpliwości podatników. Nierozstrzygnięta została sytuacja, w której osoba fizyczna w miejscu zamieszkania prowadzi również działalność gospodarczą i w związku z tym energię pochodzącą z instalacji fotowoltaicznych zużywa na potrzeby własne i rodziny, ale także w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wydając wyżej wskazaną interpretację dyrektor KIS brał pod uwagę, że wszystkie zawierane przez wnioskodawczynię umowy związane z instalacją fotowoltaiczną nie są w żadnym stopniu związane z działalnością zawodową wnioskodawczyni, a instalacja, za pośrednictwem której wytwarzana jest energia elektryczna znajduje się na dachu domu jednorodzinnego i w żaden sposób nie jest powiązana z działalnością zawodową podatniczki. Takie uzasadnienie może prowadzić do wniosku, że w sytuacji, w której energia pochodząca z instalacji fotowoltaicznych będzie wykorzystywana chociażby w częściowym zakresie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, organy podatkowe będą stały na stanowisku, że wyłączenie przewidziane w art.24e ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym nie będzie miało zastosowania.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych dotyczy wyłączenie osób fizycznych, co oznacza, że nie korzystają z niego osoby prawne nawet jeśli nie prowadzą działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę powyższe, obowiązek nie zajdzie również w przypadku osób prowadzących działalność w miejscu założenia instalacji fotowoltaicznej, o ile instalacja ta nie jest w żaden sposób powiązana z prowadzoną działalnością. Spełnienie warunku braku takiego powiązania może być jednak dość trudne. Przed zastosowaniem takiego rozwiązania warto potwierdzić to z organami skarbowymi.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6